Home / Bilag 6page 10

Bilag 6

Faglige meddelelser fra Fiskeristyrelsen.
På Fiskeristyrelsens hjemmeside bliver bilag 6 løbende offentligt gjort. Tidligere bilag finder du hos Landbrugsstyrelsen.

 

BILAG 6: Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2015.

Fiskerimuligheder for tobis i 2015 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2015 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 336.964 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som ...

Read More »

Bilag 6: Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde. På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder i ...

Read More »

Bilag 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af de nævnte arter i de anførte områder fra og med fredag den ...

Read More »

Bilag 6: Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 16. marts 2015, åbnes der for forsøgsfiskeri af østers på Limfjorden. Limfjorden opdeles i to reguleringsområder. Reguleringsområde 1 udgøres af N2000 området (område nr. 65 og Habitatområde H58) i Nissum Bredning muslingeproduktionsområde 1, 2, 3 og ...

Read More »

BILAG 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med tirsdag den 24. februar 2015 til og med mandag 16. marts 2015 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 ...

Read More »

BILAG 6: Overskridelse af et fartøjs årsmængder

Kravet i reguleringsbekendtgørelsens § 25, stk. 2 om dokumentation for at en fartøjsfører eller dennes fuldmægtig senest 5 dage efter landing har erhvervet kvoteandele eller årsmængder for den mængde eller art der er fisket ud over den tilladte fangstmængde, vil ...

Read More »

BILAG 6: Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Den til 1. kvartal 2015 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten er opfisket, og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm Skagerrak og Kattegat med virkning fra fredag den 23. ...

Read More »

BILAG 6: Gennemsnitlige afregningspriser for 2014

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2014. De gennemsnitlige afregningspriser for 2014 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af ...

Read More »