Udmøntning af fiskekvoter i Østersøen for 2020

HFiskeristyrelsen kommer nu med flere detaljer om fiskeriet i Østersøen i 2020
13 dec 2019

Hvordan bliver fiskeriet i praksis i Østersøen 2020? Det er det helt store spørgsmål blandt fiskerne, og nu er der lidt mere nyt fra Fiskeristyrelsen omkring udmøntningen af fiskekvoterne.
Fiskekvoterne blev vedtaget i oktober, og her var det især torsk, som blev reduceret, samt indført flere lukkeperioder. I dele af Østersøen i 2020 er der i udgangspunktet kun tilladt at fiske torsk som bifangst. Udmøntningen af fiskekvoter i Østersøen for 2020 skal ses i forlængelse af torskestoppet, som Kommissionen vedtog som hasteforanstaltning den 22. juli 2019.

 

Lukkeområder i 2020

I 2020 er der fastsat tre lukkeperioder for de forskellige områder i Østersøen. Landingspligten indebærer, at der i disse perioder generelt bliver lukket for alle fiskerier, hvori der indgår bifangster af torsk. For fartøjer under 12 meter, der anvender passive redskaber, gælder dog en række undtagelser fra de generelle regler.

Det bemærkes, at anvendelsen af kasteruser til fiskeri efter ål samt rejepæleruser ikke er omfattet af reglerne vedr. torsk, herunder lukkeperioderne, idet der i disse fiskerier ikke indgår torsk som bifangst.

 

Vilkår og undtagelser for torskefiskeri

De overordnede vilkår og undtagelser for fiskeri efter torsk træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder til og med den 31. december 2020 i Østersøen. De nærmere betingelser bliver meldt ud i en bilag 6 meddelelse senest den 20. december 2019, og de enkelte licenser sendes ud senest den 18. januar 2020 – de overordnede linjer ses her i boksene... og på fiskeristyrelsens hjemmeside

ICES underområde 22 og 23 (vestlig Østersø)

I lukkeperioden februar-marts 2020 er fiskeri, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen (krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

ICES underområde 24 (vestlig Østersø)

Direkte fiskeri efter torsk er forbudt i område 24. Kvoten kan dermed alene fiskes som bifangst, og der fastsættes nærmere regler for de enkelte fiskerier.

Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter indenfor 6 sømil af basislinjen. Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen, bl.a. krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog.

I lukkeperioden juni-juli 2020 er fiskeri, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Uden for 6 sømil fra basislinjen og på dybder under 20 meter, må disse fartøjer som i den resterende del af året alene have torsk med som bifangst. Der er knyttet visse betingelser til undtagelsen (krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

Det bemærkes, at denne udlægning af undtagelsen i ICES underområde 24 fortsat drøftes med EU-Kommissionen og andre medlemsstater med henblik på endelig afklaring af omfanget af fiskeri i lukkeperioden. Imidlertid er ovenstående udlægning indtil videre de danske fiskerimyndigheders fortolkning af regelsættet.

ICES underområde 25-32 (østlig Østersø)

Direkte fiskeri efter torsk er forbudt. Kvoten kan dermed alene fiskes som bifangst, og der fastsættes nærmere regler for de enkelte fiskerier.

I lukkeperioden maj-august 2020 er fiskeri i underområde 25 og 26, hvori der indgår bifangster af torsk forbudt.

Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. Der er knyttet visse betingelser til fiskeri under undtagelsen (fx krav om afsejlingsmelding samt føring af logbog).

Flere Nyheder