BILAG 6: Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri

Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gældende fra 26. april 2016.  De generelle vilkår for tobisfiskeri i No
25 apr 2016

Ændrede generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat gældende fra 26. april 2016. 

De generelle vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er følgende:

  1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).
  2. Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2016.
  3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal være udstyret med E-logbog. For hvert slæb skal i fartøjets E-logbog angives position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal være opdateret ved afslutning af hvert slæb og skal umiddelbart derefter sendes til NaturErhvervstyrelsen.
  4. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
  5. Fartøjer, der fisker tobis i område 3 skal udtage en prøve pr. dag med fiskeri, og i område 1, 2, 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Prøverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.
  6. Fartøjer, der fisker tobis, må kun fiske i ét forvaltningsområde (1, 2, 3, 4 eller 6) pr. fangstrejse.
  7. På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm er det ikke tilladt at drive fiskeri efter andre arter end tobis.
  8. Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende fangstrejser, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 20 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. april 2016.

Flere Nyheder