BILAG 6: Vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2016

Fiskerimuligheder for tobis i 2016 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål. Danmark forventes i 2016 tildelt samlede fiskerimuligheder
23 Mar 2016

Fiskerimuligheder for tobis i 2016 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2016 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 82.273 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 2016/72 af 22. januar 2016:

 • Område 1:                 12.263 tons
 • Område 2:                 4.717 tons
 • Område 3:                 59.428 tons
 • Område 4:                 5.659 tons
 • Område 5:                 0 tons
 • Område 6:                 206 tons
 • Område 7:                 0 tons

For visse forvaltningsområder forventes den danske rådighedsmængde for 2016 at blive reduceret som følge af overfiskeri af danske kvoter i 2015 eller andre indgåede forpligtigelser. Det er derfor nødvendigt at reservere mængder hertil, indtil der er skabt den nødvendige klarhed.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2016.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2016:

 1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).
 2. Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2016.
 3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal være udstyret med E-logbog. For hvert slæb skal i fartøjets E-logbog angives position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal være opdateret ved afslutning af hvert slæb og skal umiddelbart derefter sendes til NaturErhvervstyrelsen
 4. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
 5. Fartøjer, der fisker tobis i område 3 skal udtage en prøve pr. dag med fiskeri, og i område 1, 2, 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Prøverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.
 6. Fartøjer, der fisker tobis, må kun fiske i ét forvaltningsområde (1, 2, 3, 4 eller 6) pr. fangstrejse.
 7. På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm er det ikke tilladt at drive fiskeri efter andre arter end tobis.
 8. Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre arter pr fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides ved 2 fangstrejser i træk, eller 3 gange i alt, skal fartøjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. Såfremt liggeforbuddet ikke overholdes medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2016, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele for tobis, og er opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 2 og 3.

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2016, skal ansøgningen være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest tirsdag den 29. marts 2016. Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

Fartøjer, der ønsker at blive optaget på licensliste 1338 og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat (område 6), skal indsende ansøgning til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest tirsdag den 29. marts 2016.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@naturerhverv.dk

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 1. april 2016 eller på en anden angiven dato:

Realtidsmoniteringsfiskeri i forvaltningsområde 1:

Der afsættes en samlet kvote til danske fartøjers deltagelse i realtidsmoniteringsfiskeriet på 12.263 tons.

Den danske kvote vil blive fordelt med 650 tons til hvert af de deltagende fartøjer. Hvis der er flere fartøjer som søger om at deltage i realtidsmoniteringsfiskeriet i område 1 end der er kvote til, afgøres det ved lodtrækning, hvilke fartøjer der kan deltage. Fartøjer med en IOK-andel på mindst 0.5 % af den danske tobiskvote, og som har dokumenteret erfaring (fartøjs- eller skippererfaring) fra tobisfiskeri i område 1 i 2014-2015 prioriteres ved en eventuel lodtrækning.

Moniteringsfiskeriet kan tidligst påbegyndes den 15. april 2016 og skal være afsluttet den 6. maj 2016. Der skal ved fiskeriet tages en prøve for hvert slæb efter retningslinjer angivet af DTU Aqua. Disse prøver skal ved landing registreres og afleveres til enten Fiskerikontrollen eller ”førstehåndsmodtager”, der kvitterer for modtagelsen.

Ved tilmelding forpligter det enkelte fartøj sig til at deltage i fiskeriet i den angivne periode. Den til det enkelte fartøj tildelte kvote kan ikke videregives eller udlejes til andet fartøj.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i realtidsmoniteringsfiskeriet i område 1 på de angivne vilkår skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen senest mandag den 4. april 2016. Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) og mærkes ”Ansøgning om deltagelse i realtidsmoniteringsfiskeri efter tobis i område 1”.

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak (forvaltningsområde 2 og 3):

Der afsættes jf. § 118, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen en mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. Denne mængde vil kunne fiskes i forvaltningsområde 2 og 3.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele (forvaltningsområde 2 og 3):

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2016 i forvaltningsområderne 2 og 3. Såfremt danske fartøjsejere ønsker at indgå fartøjskvotebytter med andre medlemslande, der indebærer afgivelse af danske tobiskvoter for 2016, vil disse kun blive godkendt, hvis de afgivne tobiskvoter er fra område 3.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. NaturErhvervstyrelsens licens nr. 1138, må i 2016 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt justeret for evt. registrerede overførsler.

Dette giver, når mængderne til rationsfiskeri, reservation til dækning af overfiskeri i 2015 i område 1, samt mængderne afsat til område 1, 4 og 6 er fratrukket, en samlet foreløbig rådighedsmængde til fartøjer med individuelle overdragelige kvoter på 29.145 tons. Denne mængde vil kunne fiskes i områderne 2 og 3 med følgende maksimale fordeling, der løbende justeres i forhold til kvotebytter med andre medlemslande og fangster taget under rationsfiskeri:

 • Område 2: 4.717 tons, heraf højst 2.500 tons (samlet for rations og IOK fiskeri) frem til 15. maj 2016.
 • Område 3: 24.428 tons

Fartøjer, der fisker på IOK vilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge fra område 2. Der må kun fiskes tobis i et forvaltningsområde pr. fangstrejse.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4:

Fiskeri af tobis i område 4 inden for den danske kvote på 5.659 tons vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og vil kræve en særlig tilladelse. Fiskeri af tobis i område 4 kan påbegyndes fra den 15. april 2016. Der kan ikke indgås kvotebytter med andre EU-lande, der indebærer afgivelse af danske tobiskvoter i område 4 – men gerne bytter, der indebærer tilførsel af tobis i område 4.

Der vil gælde følgende særlige vilkår for deltagelse i dette fiskeri, der vil skulle foregå på moniteringslignende vilkår:

 • For at få et passende antal og en vis spredning af moniteringsprøver og samtidig gøre det økonomisk attraktivt også for større fartøjer at deltage i fiskeriet vil der kun blive udstedt tilladelser til dette fiskeri til fartøjer, der kan dokumentere, at de har rådighed over minimum 200 tons og maksimum 1.000 tons tobis i område 4.
 • Fartøjer, der opfylder betingelserne for at fiske tobis i område 4 i 2016 vil hver blive tildelt et antal dage, hvor de kan fiske i det lukkede område ved Firth of Forth ved den skotske østkyst.
 • De deltagende fartøjer må på fangstrejser, hvor der fiskes tobis i område 4 kun fiske, medbringe og lande tobis fra dette område.
 • Der skal ved fiskeri i område 4 tages en prøve for hvert slæb efter retningslinjer angivet af DTU Aqua. Disse prøver skal ved landing registreres og afleveres til enten Fiskerikontrollen eller ”førstehåndsmodtager”, der kvitterer for modtagelsen.

Fartøjer, der ønsker at komme i betragtning til deltagelse i tobisfiskeriet i område 4 på de angivne vilkår, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen senest onsdag den 6. april 2016.  Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) og mærkes ”Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri i område 4”. Det skal ved fremsendelsen af ansøgningen fremgå hvor stor en mængde tobis i område 4 fartøjet disponerer over, og denne mængde vil blive anført som en maksimal fangstmængde for område 4 på fartøjets tilladelse.

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 1. april 2016 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 206 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2016 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begrænset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede fartøjer, der har et tilknytningsforhold til Kattegat, kan søge om tilladelse til dette fiskeri og ved tildeling af tilladelser, vil der blive givet prioritet til fartøjer, der i perioden 2006 til 2015 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsområder.

Fartøjer, der ønsker at deltage i fiskeri efter tobis i Kattegat i 2015 skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) herom senest tirsdag den 29. marts 2016.

Tobisfiskeri i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak (område 5 og 7):

Det er i 2016 forbudt at fiske tobis i forvaltningsområderne 5 og 7.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. marts 2016.

Flere Nyheder