Danmark vil beskytte rev i Kattegat og Østersøen

[caption id="attachment_14910" align="alignright" width="308"] De syv områder, der er udpeget af NaturErhvervstyrelsen, er markeret med blåt på kortet
23 nov 2016

[]

De danske myndigheder lægger op til at beskytte stenrev i syv områder i Kattegat og Østersøen som et led i at leve op til Habitatdirektivet fra EU. Områderne er Natura 2000-områder, og hvis forslaget bliver omsat til virkelighed, vil fiskeri med bundgående redskaber ved stenrev blive forbudt fra midten af 2017.

Forbuddet vil også gælde alt fiskeri ved de såkaldt boblerev, og forbuddene skal sikre et godt havmiljø, fremgår det af en pressemeddelelse fra NaturErhvervstyrelsen.

- Vi er glade for, at vi er så langt fremme med at implementere Habitatdirektivets forpligtelser, at vi nu kan stille forslag til Kommissionen om at beskytte revene i Kattegat og Østersøen med så bred en opbakning, som vi har opnået, siger Anders Munk Jensen, Kontrol- og Fiskeridirektør i NaturErhvervstyrelsen.

De syv Natura 2000-områder, som er omfattet af forslaget, er fire områder i Kattegat og tre i den vestlige Østersø. Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet med Natura 2000 er at sikre, at EU’s mest værdifulde og truede arter og naturtyper kan overleve på lang sigt.

Danmark har i den hidtidige proces været i dialog med de øvrige medlemslande i EU, da forbuddet også vil gælde for fiskere fra andre EU-lande.

- Der er flere lande, som har fiskeriinteresser i de berørte områder, og der er mange hensyn at tage. Men vi har en god dialog med de berørte lande, og der er en fælles forståelse af behovet for at leve op til forpligtelserne, ligesom alle har gavn af gode forhold for fiskebestandene, siger Anders Munk Jensen.

De to forslag er nu sendt til BALTFISH og Kommissionen. Forslag til fiskeriregulering skal for Østersøområdet sendes til EU Kommissionen via BALTFISH, som er det regionale samarbejdsfora for Østersølandene på fiskeriområdet.

Den videre proces i Kommissionen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men håbet er at Kommissionen udsteder reglerne gennem en delegeret retsakt i midten af 2017, som vil implementere de danske forslag i EU-lovgivningen. På det tidspunkt vil de nye regler træde i kraft for danske såvel som udenlandske fiskere.

 

Flere Nyheder