Der er mulighed for erstatning til fiskeriet

I henhold til Fiskeriloven er fiskerne erstatningsberettigede hvis ”foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i
20 jun 2017

I henhold til Fiskeriloven er fiskerne erstatningsberettigede hvis ”foranstaltninger eller indgreb, der kan forårsage ulemper eller hindre fiskeriet i saltvandsområder, gøre bundforholdene uegnede til fiskeri eller i øvrigt påvirke fauna og flora på fiskeriterritoriet”.

Energnet.dk er indstillet på, at der skal udbetales erstatning til de fiskere, der kan dokumentere gener som følge af anlægsprojektet. Spørgsmålet om erstatning for eventuelle gener i driftsperioden vil blive genstand for særskilte drøftelser mellem parterne.

På et møde mellem fiskere, Danmarks Fiskeriforening PO og Energinet.dk blev det besluttet, at gener og skader på fiskeriet i anlægsperioden skal baseres på individuel dokumentation fra de skadelidte.

Dokumentationen skal omfatte beskrivelser af forhold som hindrer sædvanlig fiskeriaktivitet, ændringer i havbunden, ændringer i fiskenes adfærd, uklart vand osv. Herudover skal der kunne fremlægges dokumentation/oplysninger om slæbestreger, garnsætningspositioner, fangster (logbøger/afregninger) samt AIS-og VMS-data. I forbindelse med behandlingen af eventuelle erstatningsanmodninger skal der desuden fremlægges dokumentation for fiskeriaktivitet i anlægsområdet inden for de 2 forudgående år (2015-2016).

Erstatningsanmodningerne vil med baggrund i den indsamlede dokumentation blive behandlet i et udvalg med repræsentanter fra Fiskerikontrollen, Danmarks Fiskeriforening og Energinet.dk.

Flere Nyheder