DFPO vil have EU-midler målrettet til fiskere

Netop nu er Regeringen sammen med politikere fra oppositionen i gang med at forhandle om prioriteringerne af den kommende støtterunde under EHFF – Den
30 apr 2017

Netop nu er Regeringen sammen med politikere fra oppositionen i gang med at forhandle om prioriteringerne af den kommende støtterunde under EHFF – Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond – altså midler fra EU og den danske stat. Prioriteringerne vil gælde for årene 2018 til og med 2020.

Den nye runde afløser den endnu gældende, der løber fra 2014 til og med 2017, og Danmarks Fiskeriforening har netop sendt breve til Regeringen samt alle fiskeriordførere for partierne i Folketinget. Brevet indeholder anbefalingerne fra Danmarks Fiskeriforening til prioriteringen af midlerne.

Og her slår Danmarks Fiskeriforening fast, at midlerne skal gå til fiskerne.

- Vi vil gerne understrege betydningen af, at fiskerifondsmidlerne i perioden 2018-2020 målrettes til fiskeri, skriver foreningen indledningsvis i sit brev.

Dermed henviser Danmarks Fiskeriforening til, at foreningen i forbindelse med prioriteringerne af den endnu gældende støtterunde var stærkt utilfreds med, at der bl.a. blev brugt fiskerifondsmidler til vandløbsrestaurering. I alt var der afsat op mod 300 millioner kroner til det formål.

Fartøjsinvesteringer skal prioriteres

Den mest centrale prioritering for EHFF-midlerne i 2018-2020 bør ifølge Danmarks Fiskeriforening være den investeringer i fartøjer. Her mener DFPO, at der bør afsættes 50 millioner kroner hvert år – altså i alt 150 millioner over den kommende periode.

- Der har i de senere år været meget stor rift om disse midler og der er ad flere omgange blevet tilført ekstra midler. Det anbefales, at der fortsat gives prioritet til det kystnære fiskeri og yngre fiskere i form af højere støttesatser, skriver Danmarks Fiskeriforening.

Det har netop været tilfældet både i år og i 2016 – og tidligere hen – at midlerne ganske hurtigt bliver opbrugt, hvorefter fiskeriet indstiller, at der bliver afsat flere midler. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om øgede midler for i år, men det skete i 2016, og hvis man afsætter flere midler forlods, vil man kunne undgå at skulle igennem den samme proces med ”efterbevilling”.

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Dertil peger Danmarks Fiskeriforening på, at der bør afsættes midler øremærket til at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø om bord på fiskefartøjerne samt støtte til det kystnære fiskeri. Det førstnævnte område skal have 10 millioner kroner hvert af årene fra 2018 til 2020, mens det andet – det kystnære fiskeri – skal have tilført 20 millioner hvert af årene.

For det kystnære fiskeri peger Danmarks Fiskeriforening på, at midlerne skal gå til midlertidig kompensation for sælskaber på fangster, gennemførelse af specifikke analyser for fiskebestande af vigtighed for det kystnære fiskeri samt til bekæmpelse af invasive arter.

Danmarks Fiskeriforening peger desuden på, at man bør overveje, om der igen skal afsættes midler til oplægningsstøtte. Det blev fravalgt for årene 2014 til 2017, men DFPO mener, at man tage punktet med igen, ”såfremt der af socioøkonomiske årsager er behov for oplægning af fartøjer i en periode”.

Her peger Danmarks Fiskeriforening direkte på, at det kunne have været en ekstra mulighed for de fiskere, der i år er ramt af såvel voldsomme kvotereduktioner i torskefiskeriet i den vestlige Østersø samt en udvidet lukkeperiode i samme farvand.

 

Flere Nyheder