Spørgsmål og svar om aktuelle fiskerispørgsmål

Af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen forsøger at svare på nogle af de mange spørgsmål, fiskere har i relation til især landingsforpligti
12 Apr 2015

Af NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen forsøger at svare på nogle af de mange spørgsmål, fiskere har i relation til især landingsforpligtigelse og logbogsføring.

Spørgsmål: Gælder forbud mod fiskeri med visse redskaber i vestlige Østersø også i april måned i 2015?

Svar: Ja. Fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, med garn, infiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm samt bundliner, langliner, håndliner og pilkeudstyr er med fartøjer med en længde overalt på 8 meter og derover forbudt i vestlige Østersø i perioden fra den 1. april til og med den 30. april 2015. Undtaget fra forbuddet er fartøjer med en længde overalt på over 8 meter, men under 12 meter, som det tillades at anvende de nævnte redskaber i op til 5 dage pr. kalendermåned opdelt i perioder af mindst 2 på hinanden følgende dage, idet det på disse dage tillades at fiske og lande i tidsrummet mandag morgen kl. 06 til fredag kl. 18.

Spørgsmål: Skal et ØF-fartøj med en længde på over 8 meter have en tilladelse nr. 1200, hvis fartøjet fanger uundgåelige bifangster af torsk i Østersøen.

Svar: Et fartøj, der i NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister er indplaceret som øvrigt fartøj (ØF-fartøj), har ikke lov at fiske torsk i Østersøen, og kan derfor ikke opnå tilladelse nr. 1200 hertil. Imidlertid har landingsforpligtelsen forrang, og fangster af arter omfattet af landingsforpligtelsen skal derfor ilandbringes og afsættes, selvom fartøjet ikke har lov/tilladelse til at fiske de pågældende arter. Fartøjer uden lov/tilladelse til at fiske arter omfattet af landingsforpligtelsen skal dog gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå sådanne fangster.

Spørgsmål: Har et fartøjs størrelse betydning for, om det skal overholde landingsforpligtelsen?

Svar: Nej, det har det ikke. Alle registrerede fiskefartøjer er/vil blive omfattet af landingsforpligtelsen.

Spørgsmål: Har et fartøjs status betydning?

Svar: Nej, det har det ikke. Alle registrerede fiskefartøjer, uanset om det er IOK, FKA, MAF eller ØF, er/vil blive omfattet af landingsforpligtelsen.

Spørgsmål: Hvordan kontrolleres, at landingsforpligtelsen overholdes? Anvendes fx kameraer?

Svar: Kontrol gennemføres som hidtil ved anvendelse af de forskellige metoder og ”værktøjer”, der er tilgængelige. Anvendelse af REM (remote electronical monitoring) om bord på fiskefartøjer er der for nuværende ikke taget stilling til, og det vil, hvis det tages i anvendelse, formentligt i første omgang efter en risikoanalyse blive på særligt udvalgte fartøjer.

Spørgsmål: Hvordan kompenseres på tilladte fangstmængder, fx rationer, når al fisk omfattet af landingsforpligtelsen skal ilandbringes og afskrives på kvoterne?

Svar: Der kompenseres ikke på tilladte fangstrationer, men forud for vedtagelse af størrelsen af de enkelte kvoter tages ved den biologiske rådgivning højde for, at tidligere discard (udsmid) nu/fremover skal ilandbringes og afskrives på kvoterne.

Spørgsmål: Hvornår indføres landingsforpligtelsen i de forskellige farvande?

Svar: I Østersøen fra den 1. januar 2015 og for pelagisk fiskeri og industrifiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra samme dato.

Fra 1. januar 2016 ventes landingsforpligtelsen indført for demersalt fiskeri (torsk, kuller, hvilling, sej, jomfruhummer, tunger, rødspætter, kulmule og dybvandsrejer) i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Fra 1. januar 2019 gælder landingsforpligtelsen for alt fiskeri.

Spørgsmål: Hvordan skal den del af fangsten, der tidligere blev smidt ud, omsættes?

Svar: I Østersøen, hvor landingsforpligtelsen for torsk, laks, sild og brisling trådte i kraft den 1. januar 2015 gælder, at fangster af fisk under mindstemål (tidligere udsmid) skal ilandbringes. De må dog ikke omsættes til konsum, men der imod gerne til foderformål og/eller fiskemel og lignende. Fangster af arter omfattet af landingsforpligtelsen, men under mindstemålet, og til hvilke der ikke er en aftager, tillades betragtet og håndteret som affald. Det er derfor tilladt at bortskaffe fangsterne uden, at der sker afregning fra en førstehåndsmodtager. Fangst af sådanne fisk skal dog fremgå af både logbog og landingserklæring.

Spørgsmål: Hvordan afskrives evt. fangster, hvis et fartøj på en fangstrejse overskrider fartøjets tilladte fangstration/perioderation som følge af fangst, der tidligere ville være blevet discardet?

Svar: Fanger et fartøj arter omfattet af landingsforpligtelsen, men som fartøjet ikke har lov/tilladelse til at fiske, skal sådanne fangster alligevel ilandbringes og afsættes. Fartøjer uden lov/tilladelse til at fiske arter omfattet af landingsforpligtelsen skal dog gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå sådanne fangster. Fangsterne afskrives på de danske kvoter.

Flere Nyheder