Torskefiskere i Østersøen kan nu ansøge om kompensation

Ansøgningsrunde til at kompensere torskefiskere i Østersøen er åben! I perioden 3. september til og med 28. september 2018 kan der søges om kompensat
af Line Dalgaard Jensen
03 sep 2018
Ansøgningsrunde til at kompensere torskefiskere i Østersøen er åben!
I perioden 3. september til og med 28. september 2018 kan der søges om kompensation for tabte indtægter som følge af reduktionen i torskekvoten.
Forringede fiskerimuligheder efter torsk i Østersøen i 2018
Torskekvoten blev i 2017 reduceret med 56 procent i den vestlige Østersø og med 25 procent i den østlige Østersø, mens kvoten i 2018 forblev uændret i den vestlige Østersø og nedsat med yderligere 8 procent i den østlige Østersø. Reduktionerne gennemføres for at beskytte torskebestanden i Østersøen, og det har alvorlige økonomiske konsekvenser for torskefiskerne i Østersøen. Formålet med ordningen er at kompensere de særligt berørte fiskere for tabt indtjening ved at tilvejebringe økonomisk støtte.

Der kan gives tilskud til

  • Erhvervsfiskere med A-status og
  • Erhvervsfiskerselskaber

Hvis du lever op til følgende betingelser:

  • Du er aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018
  • Du har udøvet fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2014-2016
  • Du har have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2015-2016.
  • Din torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  • Din landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi.

Kompensationens størrelse
Kompensationen for den enkelte ansøger bliver beregnet som:

  • 50 pct. af ansøgerens fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi i perioden 2014-2016 i vestlig Østersø, og
  • 25 pct. af ansøgerens fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi i perioden 2014-2016 i østlig Østersø.

Der er afsat 8,2 mio. kr. til at kompensere fiskerne i 2018. Projekterne finansieres udelukkende med nationale midler fra Udenrigsministeriet. Kompensationen ydes som såkaldt de minimis tilskud. Jf. EU-reglerne om de minimis tilskud kan du ikke få udbetalt kompensation, hvis du tidligere har modtaget loftet for de minimis tilskud, der ligger på EUR 30.000 (ca. DKR 223.500) over en treårig periode.

Sådan søger du
Ansøgningen sker ved at indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen.
Du kan finde ansøgningsskemaet samt læse nærmere om ordningen på .
Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af kompensation samt beregner størrelsen på kompensationen for den enkelte ansøger efter ansøgningsfristens udløb.
Fiskeristyrelsen forventer at kunne udbetale kompensation inden udgangen af 2018.

Flere Nyheder