Tunen er tilbage

[caption id="attachment_16390" align="aligncenter" width="620"] Tunen her er fanget i Skagerrak og svømmer nu rundt med en tag, der om et år giver for
16 sep 2017

[]

I 50 år har den været fraværende, men nu er den blåfinnede tun tilbage i danske farvande. Med en vægt mellem 100 og 300 kilo er det nogle af de største rovfisk som færdes i danske farvande. Fra 1920’erne til op i 1960’erne blev der drevet kommercielt fiskeri på tun i Danmark, hvorefter den forsvandt fra vore farvande. De senere års observationer af tun i Skagerrak og Kattegat suppleret med enkeltstående bifangster i fiskeriet giver nu håb, om at tun vil være et mere almindeligt syn i de danske farvande. Spørgsmålet er, hvorfor tunen nu tilsyneladende er tilbage i vore farvande og i hvor stort omfang.

- Årsagerne til at tunen nu er vendt tilbage til vore farvande skyldes formentlig flere faktorer, fortæller professor Brian Mackenzie fra DTU Aqua. Genkomsten af tun i vore farvande kan være et tegn på, at bestanden af den blåfinnede tun i Nordøstatlanten generelt har fået det bedre, og Brian Mackenzie peger på, at det havde den ikke for bare ti år siden.

- Bestanden var på et lavt niveau for omkring 10 år siden, og man var meget opmærksom på dens tilstand. Den gang var der meget ulovligt fiskeri efter tun, og mindstemålet var samtidig sat på et meget lavt niveau og mange tun nåede derfor ikke at blive kønsmodne. Der kom derfor nogle fiskeriforvaltningstiltag med større mindstemål, siger Brian Mackenzie. Desuden fik man en mere effektiv fiskerikontrol, så de fangster, der blev landet også, var kvoterede.

- Den bedre fiskeriforvaltning og bedre fiskerikontrol i Middelhavet og i Nordøstatlanten er det vi ser positive effekter af nu, siger Brian Mackenzie. Den internationale kommission til bevarelse af den atlantiske tun ICCAT bekræfter da også i deres seneste rapporter, at bestanden er på vej op de seneste fire fem år. De flere tun i havet betyder, at de spredes ud over et større område, når de vandrer ud fra Middelhavet efter gydningen og leder efter føde.

Bæredygtigt fiskeri er en faktor
Det har givet også haft betydning, at fiskerne i farvandene på vore breddegrader har haft stor fokus på at drive bæredygtige fiskerier.

- Fiskeriforvaltningen i farvandene omkring os har været med til at forbedre fødegrundlaget for tunene. Fisketrykket på nogle af deres foretrukne fødeemner sild og makrel er faldet, og gydemassen er i dag god, siger Brian Mackenzie. Der er derfor blevet et meget bedre fødegrundlag for tunene. Da tunen forsvandt i 1960érne og 1970érne hang det sammen med, at fisketrykket på de pelagiske arter var meget stort.

- Jeg tror, at der simpelthen ikke var føde nok til tunene, til at de ville blive heroppe den gang. Så fiskeriforvaltningen er nok det der har haft størst indflydelse på tunens tilbagekomst i vore farvande, siger Brian Mackenzie, der har en forhåbning, om at tunen er vendt tilbage for at blive, selvom man ikke i dag kan sige, hvor mange tun, der rent faktisk bevæger sig ind i dansk farvande i disse år.

Flere Nyheder