Udkast til branchekode til egenkontrol af fangstsammensætning er klar

KONTROL Branchekode kan gøre det nemmere for fiskerne at registrere de oplysninger om fangstsammensætning i usorterede landinger, der skal i den lovpl
04 jun 2017

KONTROL Branchekode kan gøre det nemmere for fiskerne at registrere de oplysninger om fangstsammensætning i usorterede landinger, der skal i den lovpligtige logbog

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation PO har fået udarbejdet en branchekode med anbefalinger til, hvordan danske fiskefartøjer kan gennemføre en egenkontrol af fangstsammensætning. Den skal kvalitetssikre fiskefartøjernes estimater af fangstsammensætningen samt videregive informationerne i den lovpligtige logbog. Egenkontrollen er i det hele taget en forudsætning for, at fartøjerne kan udfylde logbog og den efterfølgende landingserklæring på tilfredsstillende vis.

- Et mål med branchekoden er, at egenkontrollen skal medvirke til at begrænse bifangst samt at føring af logbogen sker i rimelig overensstemmelse med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens stikprøver af fangsten. Samtidig er det målet, at lave et redskab, der gør det nemmere for fiskerne at registrere de oplysninger, der skal i logbogen, fortæller Christina Lowies Jensen, konsulent i fødevaresikkerhed, som har været med til at lave det første udkast til branchekoden for DFPO og DPPO.

Øget fokus
Den 1. januar 2015 blev der indført landingspligt for industrifiskeriet. Landingspligten betyder, at der er kommet øget fokus på, at det enkelte fartøj i fiskeriet så korrekt som muligt registrerer fangstsammensætningen i de enkelte træk og de enkelte fangstrejser. Det forventes, at fartøjerne agerer derefter for at begrænse omfanget af bifangster i det omfang det er muligt. Christina Lowies Jensen har ikke kun lavet udkastet til brancekoden fra en plads bag et skrivebord, hun har også været på havet for at få indblik i, hvordan fiskeriet foregår.

- Jeg har været med på fangstrejser efter brisling i efteråret på to fartøjer, der begge har prøvet at tage stikprøvekontroller før. Der fik jeg et indblik i, hvordan man arbejder og hvordan man vurderer sammensætning af fangsten, siger Christina Lowies Jensen, der også har fulgt fiskerikontrollen, når de tog prøver, når fartøjerne var inde for at losse, og når de bagefter gjorde prøven op

- Det har været baggrunden for, hvad der kan være rammerne for et redskab for fiskerne, når de sorterer og bedømmer, hvad de har med i fangst, samtidig med at det lever op til at man indrapporterer i forhold til myndighedskrav, siger Christina Lowies Jensen, der også har vurderet på, hvor mange prøver man kan tage med hensyn til arbejdsbyrden ved det.

- Og hvordan tager man en repræsentativ prøve af en så stor last. Det har vi sat nogle rammer op for, siger Christina Lowies Jensen. Processer ved ombordtagning af fangst samt lodsning er indgået i opbygning af branchekoden, sammen med metoder til prøveudtagning og optælling ombord herunder Fiskerikontrollens prøveudtagning og optælling.

Der er således udarbejdet procedurer og kontrolpunkter for egenkontrol for usorterede fangster i pelagisk og industrifiskeri i Danmark. Branchekoden indeholder praktiske retningslinjer for udarbejdelse og implementering af egenkontrol.

Under 10 % difference
Erfaringer fra forsøgsfiskeri viser, at fartøjer med egenkontrol har kunnet føre logbog med en rimelig overensstemmelse (under 10 % difference) med Landbrugs- og Fiskeristyrelsens stikprøver, for så vidt angår hovedart og betydelige bifangstarter.

 

 

 

 

 

Flere Nyheder