Værdier i Dan Gødning er ikke sikret til en eventuel erstatning

[caption id="attachment_12837" align="aligncenter" width="620"] Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har svaret på en række spørgsmål i Folke
20 aug 2016

[caption id="attachment_12837" align="aligncenter" width="620"]Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6. juli 2015. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har svaret på en række spørgsmål i Folketinget om branden på Fredericia Havn[/caption]

Efter efter branden på Fredericia Havn i februar har Fredericia Kommune forelagt Miljøstyrelsen et udkast til afgørelse, om at der er overhængende fare for en miljøskade som følge af kvælstofudledningen fra Dan Gødning A/S på Fredericia Havn, hvor en tank med gødning kollapsede under branden. Såfremt Miljøstyrelsen kan tilslutte sig kommunens vurdering, vil kvælstofudledningen fremadrettet blive behandlet efter reglerne i miljøskadeloven. Det betyder, at Dan Gødning A/S i den forbindelse skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser efter miljøskadeloven. Det fremgår af et svar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til det Radikale Venstres Ida Auken. Hun havde bedt ministeren redgøre for de initiativer, der er taget med henblik på at sikre værdier i Dan Gødning A/S til at honorere et eventuelt erstatningskrav overfor virksomheden som følge af ulykken. Der er således på nuværende tidspunkt ikke gjort tiltag overfor Dan Gødning A/S for at sikre, at der også er værdier i selskabet på det tidspunkt et eventuelt erstatningskrav bliver rejst. Det har også betydning for fiskerne, der på grund af en voldsom nedgang i fangsterne siden branden ikke afviser at ville rejse et erstatningskrav. Men før Miljøstyrelsen har afgjort om miljøskadeloven skal i spil, kan der ikke gøres noget for sikre, at der er værdier til stede i Dan Gødning A/S.

Initiativer
Ida Auken (RV) har også bedt ministeren redegøre for, hvilke initiativer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil tage for at imødegå den natur- og miljøbelastning i vandmiljøet som en følge af kvælstofudledningen. I svaret til Ida Auken anfører ministeren igen, at Fredericia Kommune som ansvarlig myndighed i forhold til udslippet har forelagt Miljøstyrelsen et udkast til afgørelse, om at der er overhængende fare for en miljøskade som følge af kvælstofudledningen fra Dan Gødning A/S på Fredericia Havn. Som nævnt skal Miljøstyrelsen på den baggrund tage stilling til, om sagen skal behandles efter miljøskadereglerne med en nærmere stillingtagen til, hvorvidt der skal foretages yderligere undersøgelser eller træffes forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger.

Tålmodighed
Fiskerne, der siden branden har oplevet nedgang i deres fangster, må derfor væbne sig med en god portion tålmodighed. Det er nu gået mere end et halvt år siden branden, og der er ingen konklusion på hverken omfanget af miljøbelastningen eller eventuelle erstatningsmuligheder. Det ser ligeledes heller ikke ud til at fiskerne skal forvente en afklaring lige om hjørnet.

Flere Nyheder