Vi skal have en løsning på AKS-problemet

Formand for DFPO Svend-Erik Andersen vil gerne have en løsning, der gør det lettere at være fisker, når det gælder afleveringen af l
af Line Dalgaard Jensen
05 apr 2018

Formand for DFPO Svend-Erik Andersen vil gerne have en løsning, der gør det lettere at være fisker, når det gælder afleveringen af landingserklæringen.

Efter at Fiskeristyrelsen siden februar måned har skærpet håndhævelsen af kravet om indberetning af landingserklæring har ”ad- gangskontrolsystem” AKS og landingserklæringer bl.a. været et gennemgå- ende tema på alle de lokale fiskeriforeningers general- forsamlinger.

- Landingserklæringen giver ikke meget mening i forhold til dansk fiskeri, men så længe den er en del af EU’s fælles fiskeripolitik, er den svær at komme uden om. Vores kritik har ikke gået på om man skulle af- levere landingserklæringen eller ej. Vores kritik er, at det er omsonst, når fiskerne skal gøre det samme regi- streringsarbejde to gange. De data, der efterspørges i landingserklæringen er al- lerede tastet ind, og med teknologien burde det være muligt at bruge de elektro- niske data igen. Det var det, som var forventningen med AKS, påpeger Svend-Erik Andersen.

Set i det lys finder Dan- marks Fiskeriforening det positivt, at Fiskeristyrelsen melder ud, at man vil frem- rykke arbejdet med et IT- system, der kan imødekom- me erhvervets ønsker og at dette arbejde skal være af- sluttet inden udgangen af 3. kvartal.

- Udmeldingen er positiv: Det må gerne være bare lidt lettere at være fisker! Vi vil gerne samarbejde for at finde en løsning, som reelt hjælper erhvervet og sikrer en automatisk indberetning

af landingserklæringer. Det er derfor vigtigt, at fiske- riets organisationer bliver inddraget i arbejdet – så de fleste af situationer er tænkt igennem, inden en ny løsning meldes ud, siger Svend-Erik Andersen.

Indtil en løsning er på plads, forventer Danmarks Fiskeriforening, at Fiske- ristyrelsen hjælper til med at håndtere de konkrete problemstillinger, som bl.a. er blevet rejst på forårets generalforsamlinger. Det er fx spørgsmål om, hvor- dan man konkret foretager sin indberetning, når man sejler ud igen umiddelbart efter landing; eller når man lander sin fangst flere ste- der og når man har fangster i forskellige områder eller farvand.

Flere Nyheder