Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Med virkning fra og med den 1. januar 2020 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.

Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 25 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af brisling i Vestlige Østersø (ICES-underområde 22-24).

Det er i 2020 ikke tilladt at udøve fiskeri efter brisling i Vestlige Østersø (ICES-underområde 22-24).

Fiskeri af brisling i Østlige Østersø (ICES-underområde 25-32).

Fiskeri er forbudt i ICES-underområde 25 og 26 i maj, juni, juli og august.

Fartøjer der fisker brisling i Østlige Østersø (ICES-underområde 25-32) bortset fra fartøjer, der fisker i henhold til tilladelse nr. 1205, må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grænser ikke.

Uanset ovennævnte, må fartøjer, der udøver fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm. helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse [licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203] med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat,  

For 1. kvartal 2020 afsættes indtil videre til industrifiskeriet i Nordsøen 1.000 tons af sildebifangstkvoten, og for industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat afsættes indtil videre 1.000 tons af sildebifangstkvoten. Mængderne administreres som fælles mængder. Skønnes de afsatte mængder opfisket inden udgangen af 1. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.