Startvilkår (rationsmængder) for FKA-rations-fiskerier pr. 1. januar 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 2 – 2022 startvilkår (rationsmængder) for FKA-rations-fiskerier pr. 1. januar 2022

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, samt Rådets Forordning nr. 1888 af 27. oktober 2021.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles

Med virkning fra og med 1. januar 2022 åbnes for FKA-rationsfiskeri inden for de til ordningen afsatte mængder og med følgende rationsmængder:

Rødspættefiskeri i Østersøen

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 20 % af den danske disponible mængde rødspætte i Østersøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Rødspættefiskeri i Kattegat

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Kattegat åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med kalendermånedsration på 2.000 kg.

Rødspættefiskeri i Skagerrak

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde rødspætte i Skagerrak åbnes der for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 10.000 kg.

Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-zone)

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 75 % af den danske disponible mængde dybvandsrejer i Nordsøen åbnes der for et rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med en kalendermånedsration på 10.000 kg.

Kullerfiskeri i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 50 % af den danske disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Laksefiskeri i Østersøen

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 51,9 % af den danske disponible mængde laks i Østersøen og Bælterne åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer.

Det er alene tilladt at fiske, medbringe og lande laks som bifangst i andre fiskerier jf. bilag 6 meddelelse nr. 1 – 2022.

Tungefiskeri i Nordsøen

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 5 % af den danske disponible mængde tunge i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 1.000 kg.

Kulmulefiskeri i Nordsøen

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde kulmule i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Med virkning fra den 1. januar 2022 og indenfor 10 % af den danske disponible mængde pighvar og herunder slethvar i Nordsøen åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer. Fiskeriet er indtil videre reguleret med halve kalendermånedsrationer på 4.000 kg.

Fælles for alle de anførte FKA-rationsfiskerier er, at FKA-fartøjer først må påbegynde fiskeri på rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Jævnfør reguleringsbekendtgørelsens § 17, er det i perioden indtil den 18. januar 2022 tilladt at udøve fiskeri, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis fartøjsejeren inden fiskeriet påbegyndes har ansøgt om tilladelse.

FKA-fartøjer, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et FKA-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler. Tilsvarende er gældende i perioden indtil den 18. januar 2022, dersom der fiskes uden tilladelse, men der er ansøgt om en sådan.   

Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i FKA-rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Ved fiskeri i Østersøen underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 af 21. december 2021 regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2022.

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri skal for FKA-fartøjer, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet, evt. ved puljebestyreren.