Ny bekendtgørelse om tiltag for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Den 1. oktober 2021 er visse revisioner af ”Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak” trådt i kraft

Bekendtgørelsen ændres, så det påkrævede niveau af torskekvote harmoniseres mellem Skagerrak og EU-farvande af Nordsøen på de niveauer, der er gældende for Skagerrak. Dette sker, da den nordlige Nordsø fra 2021 ikke længere er EU-farvand, efter Storbritannien har forladt EU. Den resterende omfattede del af Nordsøen er derved nu kun den sydligere Nordsø (ICES område 4b), hvor fangsterne af torsk er meget mindre pr. fangsttur.

Ansøgning om undtagelse

Dertil ændres bekendtgørelsen, så også fartøjer, der fisker med maskestørrelser over 119 mm, kan ansøge om at blive undtaget fra torsketiltagene, såfremt de har fanget mindre end 5 % torsk i perioden 2017-2019. Ændringen laves, da data viser, at visse fartøjer, der fisker med maskestørrelser over 119 mm, kan efterleve dette.

Ligeledes ændres bekendtgørelsen så fartøjer, der har torskefangster under 5 %, men ikke har data for hele perioden 2017-2019, kan ansøge under undtagelsen, under visse nærmere betingelser. Manglende data kan f.eks. skyldes, at et fartøj er nyt, har været beskadiget, på værft eller lignende.

Ansøgning om tilladelse til at fiske under 5 % undtagelsen bedes indsendt til Fiskeristyrelsen på licensadm@fiskeristyrelsen.dk ved brug af dette ansøgningsskema.

Krav om ’tilstrækkeligt’ kvotegrundlag frafalder i december

Bekendtgørelsen ændres også, så kravet om tilstrækkeligt kvotegrundlag pr. 1. december 2021 frafaldes. Det betyder, at fartøjer ikke længere skal have et vist niveau (500 kg eller 1 ton afhængigt af fartøjets længde), samt fortsat have mindst 10 % af fartøjets kvote tilbage ved starten af en fangsttur, men i stedet kan fiske under de normale regler. Dette gøres for at understøtte, at fartøjer kan fange deres torskekvote i kvoteåret.

Øvrige ændringer

Dertil inkluderes en løsning for Mindre Aktive Fartøjer (MAF-fartøjer), for hvilke kvoten uddeles på kvartalsbasis, fremfor for et helt år.

Til slut ændres bilagets beskrivelse af 140 mm panelet fra ”knudeløst” til ”knudestabilt” for at strømline med definitionen i reguleringsbekendtgørelsens bilag 11. (”Sorteringsvinduet med kvadratmasker skal være udført i et knudestabilt materiale”).

Bekendtgørelsen implementerer den nationale torskeplan, og den gælder for danske fartøjer, der fisker i EU-farvande i de omfattede områder af Skagerrak og Nordsøen. Når danske fartøjer fisker i britiske eller norske farvande, gælder henholdsvis de britiske eller norske regler.

Den reviderede bekendtgørelse kan findes her: Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak (retsinformation.dk)