Bilag 6: Vilkår for fiskeri af brisling i Nordsøen

Bilag 6: Vilkår for fiskeri af brisling i Nordsøen

Med virkning fra den 24. august 2022 indføres der krav om prøveudtagning ved fiskeriet efter brisling i Nordsøen. Prøverne skal via moniteringsfiskeriet, indsamles med det formål at samle dokumentation med henblik på permanent ophævelse af Brislingekassen, jf. EU forordning (EU) nr. 1241/2019, bilag V, del C, punkt 4.

Ved fiskeri efter brisling i Nordsøen i perioden 24. august 2022 til og med 31. oktober 2022 er fartøjsføreren forpligtiget på daglig basis, at indsamle en usorteret prøve på mindst 4 til 5 kg.  Prøverne skal udtages efter retningslinjer givet af DTU Aqua og skal afleveres ved landing til opkøberen.

De udtagne prøver skal så vidt muligt fryses ned, og er det ikke en mulighed, så opbevares så koldt som muligt.

Såfremt fartøjet på samme fangstrejse fisker både inden for og uden for Brislingekassen, skal der ved fiskeri i Brislingekassen indsamles en prøve derfra pr. dag. Kravet om indsamling af en prøve pr. dag er ligeledes gældende, såfremt fiskeriet udelukkende foregår i brislingekassen

Logbogen skal føres træk for træk, og fartøjsføreren er forpligtiget til i logbogen at tilføje kommentaren ”PRØVE” i fangstfanen under det træk, hvor der er udtaget en prøve

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 24. august 2022 og er gældende til og med 31. oktober 2022 medmindre andet meddeles.”