Brev: Informationsbrev med lempelser på vej til kamerafartøjer

Tvivl omkring fase 2 af kameraprojektet får Fiskeristyrelsen til at sende supplerende informationsbreve til fiskerne
af Line Dalgaard Jensen
26 aug 2022

Gælder de ti ændringer i kameraprojektet, som Danmarks Fiskeriforening og fiskeriminister Rasmus Prehn før sommeren blev enige om? Det gør de, forsikrer Fiskeristyrelsen, som derfor på opfordring af Danmarks Fiskeriforening, nu sender supplerende informationsbreve til fiskerne.

Usikkerheden omkring, hvad der gælder, skyldes, at den nye aftale ikke stod nævnt i de første breve, som kamerafartøjer har modtaget fra Fiskeristyrelsen. Det undrer fiskerne, for var det ikke aftalen?

I det nye informationsbrev lister Fiskeristyrelsen de ti ændringer op og forsikrer, at det selvfølgelig er gældende.

- Fiskeristyrelsen vil understrege at de 10 ændringer til monitoreringsprojektet er gældende, ligesom bekendtgørelsen om elektronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat. De 10 ændringer vil desuden fremgå af fartøjsmonitoreringsplanen, som hvert fartøj får udarbejdet i forbindelse med kameraprojektet i Kattegat, lyder det i brevet, som er underskrevet af direktør for Fiskeristyrelsen, Nanna Møller.

Det er bl.a. Danmarks Fiskeriforening, som har opfordret Fiskeristyrelsen til hurtigt at handle på usikkerheden.

- Vi har haft en god dialog med Fiskeristyrelsen, som har handlet hurtigt i sagen. Det er godt, at de reagerer - ingen skal være i tvivl om, at lempelserne selvfølgelig gælder, siger Jacob Handrup, der er chefkonsulent for Fiskeriforvaltning og Fiskeriregulering i Danmarks Fiskeriforening. 

De første skulle gerne have modtaget det nye brev fra Fiskeristyrelsen, og flere er på vej. Fartøjer, der har deltaget i fase 1 af kameraprojektet i Kattegat, vil modtage en opdateret fartøjsmonitoreringsplan, så den også afspejler den nye aftale.

De 10 ændringer til monitoreringsprojektet er som følger:

  • For at tilvejebringe grundlaget for en risikobaseret udvælgelse af optagelser udtages der tilfældigt 5 pct. af optagelserne for hvert fartøj til kontrol. Derudover bliver der iværksat en risikobaseret udvælgelse af cirka 5 pct. af optagelserne. Fiskere, der overholder reglerne om udsmid, vil derfor opleve et mindre kontroltryk.

  • Når Fiskeristyrelsen anmoder om optagelser til gennemsyn vil styrelsen oplyse fiskeren om, hvad begrundelsen for gennemsynet er. Således ved fiskeren altid hvad der er blevet udtaget til kontrol og på hvilket grundlag.

  • Fiskeristyrelsen vil frem til juli 2023 fortsætte den nuværende praksis med vejledning som udgangspunkt frem for sanktionering. Gentagne eller grovere overtrædelser på fartøjsniveau kan dog sanktioneres. Ved tekniske problemer og nedbrud af kameraudstyret kan Fiskeristyrelsen i førstegangstilfælde og ud fra en konkret vurdering tillade, at fiskeriet fortsætter.

  • Fiskeristyrelsen vil operere med en bagatelgrænse for sanktionering af udsmid konstateret på kameraoptagelserne, så mindre uheld mv. ikke sanktioneres. Det indebærer, at i situationer, hvor et mindre antal fisk ryger over bord ved handlinger, der åbenlyst kan tilskrives uheld eller utilsigtede fejlvurderinger, vil der ikke blive sanktioneret.

  • Kamerafartøjerne fritages som udgangspunkt for den tidskrævende last haul kontrol, hvor fiskerens fangst gennemgås og sorteres af fiskerikontrollen.

  • Fiskeristyrelsen vil have fokus på at præcisere, hvilke optagelser, der hentes ind til gennemsyn med henblik på at minimere omfanget heraf. I kontrollen indhentes der optagelser fra de seneste fangstrejser i Kattegat.

  • Fiskeristyrelsen undersøger muligheden for på sigt at begrænse omfanget af optagelser gennem bevægelsessensorer. Fiskerierhvervet orienteres løbende om fremdriften.

  • Der er under fiskeriudviklingsprogrammet samlet for 2022 og 2023 afsat 15 mio. kr. til udvikling af selektive redskaber, der kan understøtte fiskerne i at kunne tilpasse deres fiskeri og fortsat have et bæredygtigt fiskeri trods nedgang i vigtige bestande som torsk. Der arbejdes med igangsættelse af forsøgsprojekter med blandt andet mere frit redskabsvalg, hvor flere af kamerafartøjerne vil have mulighed for at deltage.

  • Der arbejdes målrettet på at sikre et mere frit redskabsvalg og andre regellempelser til kamerafartøjerne gennem forsøgsprojekter og dialog med EU-Kommissionen og andre medlemsstater. Der arbejdes ligeledes for at fangstdata fra kameraprojektet i Kattegat løbende kan indarbejdes i den biologiske rådgivning. 

  • Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem fiskerierhvervet og myndighederne, der skal bidrage til at understøtte fiskernes opgaver som dataansvarlig og dataejer.

Læs mere om:

Flere Nyheder