Forhøjelse af MAF-rationen for kuller i Skagerrak og Kattegat

Meddelelse om straksregulering nr. 51 - 2023 om forhøjelse af MAF-rationen for kuller i Skagerrak og Kattegat

Idet det skønnes, at den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af kuller i Skagerrak og Kattegat ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes de fastsatte MAF-rationer jf. reguleringsbekendtgørelsens § 102.

Jf. § 91 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes direkte eller indirekte af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer.

Kuller i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra den 1. oktober 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     250 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

      750 kg

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 17. november 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.