Gældende krav om prøvetagning af fiskevarer ved landing af fangster

Har du styr på stikprøverne? Læs mere om reglerne for prøvetagning her

Ifølge Fiskeristyrelsens nye prøvetagnings- og kontrolplaner har alle førstehåndsmodtagere af fiskevarer siden den 1. januar 2020 skulle udtage stikprøver af de landede partier til kontrolvejning for hver landing.

Det overordnede formål med prøvetagningsplanerne er at sikre korrekt kvoteafskrivning. Resultatet af stikprøvevejningerne danner grundlag for afregning og dermed korrekt udfyldelse af landingserklæring og transportdokumenter.

Kravet om udtagning af partier til vejning fremgår af EUs kontrolforordning fra 2009 samt de nye danske prøvetagnings- og kontrolplaner. Det er Fiskeristyrelsen, der har til opgave at håndhæve reglerne og sikre, at der er overensstemmelser mellem de forskellige fangstdokumenter fx afregning og landingserklæring.

Fiskeristyrelsens nye prøvetagnings- og kontrolplaner trådte i kraft den 1. januar 2020 efter dialog med fiskeriets organisationer. Der har dog været en indkøringsperiode på tre måneder til at give fiskeriet, opkøbere m.fl. mulighed for at indrette sig efter de nye planer. Fiskeristyrelsen er således først påbegyndt håndhævelse af reglerne den 1. april 2020.

Gælder alle modtagere af fiskevarer
Hvis man modtager fiskevarer fra et fartøj, som har tilladelse til at veje og pakke fangsten om bord, skal opkøber/modtager udtage stikprøver af landingen som beskrevet i prøvetagnings- og kontrolplanen. Det gælder for alle modtagere af fiskevarer og opkøbere, uanset om man modtager rejer, hummer, rødspætter, torsk, sild eller andre arter. Alternativt skal hele fangsten i overensstemmelse med EU-reglerne vejes ved landing, selvom den er vejet og pakket om bord. Det samme gælder for pelagiske landinger til konsum og landinger af fisk til industriformål, hvor kvoteafskrivning tidligere skete på baggrund af fiskerikontrollens prøver, hvilket ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Ikke nye regler
Fiskeristyrelsens prøvetagnings- og kontrolplaner er udformet i overensstemmelse med EU-reglerne, og der stilles ikke yderligere krav end det, der følger af disse regler. Tværtimod gives der en række muligheder, som ellers ikke ville være til stede, hvis det udelukkende var EU-reglerne uden nationale prøvetagnings- og kontrolplaner, der var gældende.

EU-reglerne på området har eksisteret siden 2009, men har ikke været fuldstændigt implementeret i Danmark. Det har betydet, at EU-Kommissionen i flere år har lagt massivt pres på Danmark for at leve op til EU-reglerne, herunder artikel 60 og 61 i EU’s Kontrolforordning. De nye planer skal sammen med en række andre tiltag sikre, at Danmark fremadrettet lever op til EU-reglerne på området.

Videnskabeligt grundlag for prøvetagningsplan for industriarter
Niveauet for stikprøver er blevet fastsat på baggrund af input fra DTU Aqua samt dialog med erhvervet. I prøvetagningsplanen kan man læse, at DTU Aqua har været med til at fastlægge, hvad der er en repræsentativ stikprøve inden for industrifiskeri. Det fastlagte niveau bygger på historiske data for bifangster, som er baseret på indsamling af prøver i de respektive fiskerier og fra forskellige farvande de seneste 10 år.

Niveauet for stikprøver i de andre planer er fastsat ud fra en risikobaseret tilgang, og har også været drøftet med erhvervet. Prøveantallet i alle planerne er et absolut minimum og opkøber/modtager kan altid tage flere prøver ud, hvis de ikke mener, prøverne er repræsentative for lastens sammensætning.

Fælles spilleregler i hele EU
Fiskeristyrelsen er i tæt dialog med andre lande og EU-Kommissionen om behovet for, at EU-reglerne overholdes på tværs af EU bl.a. med henvisning til, at fælles spilleregler er afgørende for fair konkurrence og et bæredygtig fiskeri.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...