Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau for visse arter

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau for visse arter fra 2019 til 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau for visse arter fra 2019 til 2020:

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens §56 stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer, der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2019 til 2020. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2019:

• Atlantoskandisk sild 1+2
• Sild i Nordsøen inkl. Limfjorden 4AB
• Sild i Skagerrak og Kattegat 3A

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2020, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2020, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2020 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest tirsdag den 26. maj 2020.
I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2020. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2019, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2019.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2020, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2019, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2019.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2020, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. maj 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...