Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2020:

Fiskerimuligheder for tobis i 2020 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2020 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 215.863 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag III i Rådets forordning (EU) Nr. 2020/123 af 27. januar 2020 med senere ændringer:

 • Område 1r: 107.525 tons
 • Område 2r: 59.106 tons
 • Område 3r: 11.702 tons       
 • Område 4: 37.365 tons
 • Område 5r: 0 tons
 • Område 6: 165 tons
 • Område 7r: 0 tons

Dertil kommer forventede overførsler fra 2019 til 2020, der udgør 9.095 tons i område 1r, 48 tons i område 2r, 356 tons i område 3r, 974 tons i område 4 og 18 tons i område 6.  

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2020.

 

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2020:

 1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

 2. Fiskeri med tobisredskaber kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2020.

 3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal for hvert slæb i fartøjets E-logbog angive position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal opdateres ved afslutning af hvert slæb og umiddelbart derefter sendes til Fiskeristyrelsen.
 4. Fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets fartøjsovervågningsenhed vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
 5. Fartøjer, der fisker tobis i område 1r, 2r og 3r (EU-zone) skal indtil andet meddeles udtage en prøve pr. dag med fiskeri. I område 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb. Prøverne udtages efter retningslinjer givet af DTU Aqua og skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.
 6. Fartøjer, der fisker tobis, må kun udøve fiskeri i ét forvaltningsområde (1r, 2r, 3r, 4 eller 6) pr. fangstrejse. Dog vil der være enkelte undtagelser for denne generelle regel. De specifikke undtagelser fremgår af de specifikke bestemmelser herunder.
 7. På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm er det ikke tilladt at udøve fiskeri efter andre arter end tobis.
 8. Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides ved 2 fangstrejser i træk, eller 3 gange i alt, skal fartøjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. Såfremt liggeforbuddet ikke overholdes medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder.

 9. Deltagelse i tobisfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er betinget af, at positionsmeldinger fra fartøjets overvågningsenhed afgives med halvtimes interval og ikke som normalt timeinterval. Det påhviler fartøjsføreren at sikre, at dette er tilfældet på alle fangstrejser, hvor fartøjet fisker efter tobis.

 

Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2020, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 1r, 2r, 3r (EU-zone) og 4.                                    

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2020, skal ansøgningen være Fiskeristyrelsen i hænde senest fredag den 27. marts 2020.  Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

Fartøjer, der ønsker at blive optaget på licensliste 1338 og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat område 6, skal indsende ansøgning til Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest fredag den 27. marts 2020.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 1. april 2020:

 

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r (EU Zone)

Der afsættes jf. § 142, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen en samlet mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. De 15.000 tons fordeles med 14.000 tons til forvaltningsområde 1r og 2r, heraf maksimalt 2.000 tons til forvaltningsområde 1r, og 1.000 tons til forvaltningsområde 3r. Der vil maksimalt kunne fiskes 7.500 tons tilsammen i områderne 1r, 2r og 3r (EU zone) i perioden fra 1. april til 1. maj 2020.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge. Den første reguleringsperiode er perioden fra onsdag den 1. april til og med søndag den 5. april 2020. 

Såfremt den gældende kalenderugeration overskrides med op til 10%, fratrækkes den overskydende mængde i rationen for den næste reguleringsperiode. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste kalenderugeration fredagen inden perioden starter.

Såfremt den gældende kalenderugeration overskrides med mere end 10%, fratrækkes den dobbelte mængde af overskridelsen i rationen for den næste reguleringsperiode. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket, ligesom fiskeri af den kommende kalenderugeration først må påbegyndes tidligst mandag.

Hvis der på en fangstrejse fiskes mere end den rationsmængde, der resterer, skal fartøjsføreren umiddelbart efter fangsten foretage anmeldelse heraf til Fiskeristyrelsen. Anmeldelse skal gives enten telefonisk på tlf.: 72 18 56 09 eller via e-post på adressen fmc@fiskeristyrelsen.dk. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets havnekendingsbogstaver og –nummer, art og mængde fisk ombord, den mængde, der er fisket udover den i tilladelsen angivne fangstmængde, samt reguleringsområde. Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som straks skal indføres i logbogen.

Der må kun fiskes tobis i ét forvaltningsområde pr. fangstrejse. Som undtagelse herfor vil der for fartøjer, der fisker tobis på licens nr. 1238, være mulighed for på samme fangstrejse at fiske tobis i område 2r og 3r (EU zone).

Føreren af fartøjer, der på en given fangstrejse benytter sig af muligheden for at fiske tobis i område 2r og 3r (EU zone) skal efter afslutning af tobisfiskeriet i et område og senest 2 timer inden indsejling i det andet område give besked herom til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter på fmc@fiskeristyrelsen.dk. Meldingen skal indeholde oplysning om hvilket tobisområde der skiftes fra og til, samt mængden af logbogsførte arter om bord ved udsejling fra området der forlades.

Fartøjer, der deltager i rationsfiskeriet efter tobis, kan ikke leje eller indbytte årsmængder af IOK-tobis, så længe der er åbent for rationsfiskeri efter tobis.

Fartøjer, der har en rationstilladelse til fiskeri af tobis licensliste nr. 1238, må kun udøve fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derunder. 

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

 

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r (EU-zone) og 4 for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:                                                                                                                                         

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2020 i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r (EU zone) og 4.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen og Skagerrak, jf. Fiskeristyrelsens licens nr. 1138, må i 2020 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt pr. forvaltningsområde justeret for evt. registrerede overførsler.

Følgende mængder vil blive lagt til grund ved tildeling af initialkvoter for IOK-fartøjer i de respektive forvaltningsområder:

 • 1r: 109.244 tons
 • 2r: 42.199 tons
 • 3r: 10.473 tons
 • 4: 36.471 tons

Der må kun fiskes tobis i ét forvaltningsområde pr. fangstrejse. Som undtagelse herfor vil der for fartøjer, der fisker tobis på licens nr. 1138, være mulighed for på samme fangstrejse at fiske tobis i område 1r og 4 eller i område 2r og 3r (EU-zone). 

Fartøjer, der ønsker at benytte muligheden for på samme fangstrejse at fiske tobis i 2 forvaltningsområder skal efter at have afsluttet fiskeriet i et forvaltningsområde  og senest 2 timer inden indsejling i det andet forvaltningsområde sende besked om områdeskifte til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniteringscenter på fmc@fiskeristyrelsen.dk. Meldingen skal indeholde oplysning om hvilket tobisområde der skiftes fra og til, samt mængden af logbogsførte arter om bord ved udsejling fra området der forlades.

 

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4: 

Fiskeri af tobis i område 4 vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis. Fiskeri af tobis uden for det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 kan påbegyndes fra den 1. april 2020.  

Fiskeri i det særlige lukkede område ved Firth of Forth forventes tidligst åbnet den 1. maj 2020, og er alene tilladt for danske fartøjer, der har søgt om og fået tildelt en særlig tilladelse hertil. Danske fartøjer har i henhold til aftale mellem Danmark og Storbritannien mulighed for at være tilstede og fiske i alt 40 dage i det lukkede område ved Firth of Forth. De 40 dage vil blive fordelt til 10 fartøjer, der hver tildeles 4 dage. De 10 fartøjer findes ved lodtrækning blandt ansøgende fartøjer, der disponerer over mindst 10 promille eller 300 tons af tobiskvoten i område 4 den 10. april 2020.  

Fartøjer, der ønsker at komme i betragtning til deltagelse i tobisfiskeriet i det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 på de angivne vilkår, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen senest den 15. april 2020.  Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) og mærkes ”Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri i det lukkede område i område 4”.

 

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 1. april 2020 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 175 tons. 

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2020 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begrænset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede fartøjer, der har et tilknytningsforhold til Kattegat, kan søge om tilladelse til dette fiskeri og ved tildeling af tilladelser, vil der blive givet prioritet til fartøjer, der i perioden 2010 til 2019 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsområder.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. marts 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.