Fleksibilitet på fartøjsniveau fra det forudgående kvote-år samt fra 2021 til 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra det forudgående kvoteår samt fra 2021 til 2020 for visse kvoter

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra det forudgående kvote-år samt fra 2021 til 2020 for visse kvoter:

Overførsel af årsmængde fra 2019 til 2020

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens §56 stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer, der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra det forudgående kvote-år. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af kvote-året:

 • Sperling i (NOP/2A3A4) kvote-år 1/11-2018 til 31/10-2019
 • Brisling i Nordsøen (SPR/2AC4-C) kvote-år 1/7-2019 til 30/6-2020
 • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A) kvote-år 1/1-2019 til 31/12-2019
 • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A) kvote-år 1/1-2020 til 30/6-2020

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i det efterfølgende kvote-år, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til det efterfølgende kvote-år, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2020 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest den 27. september 2020.
I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2020. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i det foregående kvote-år, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af kvote-året.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til det efterfølgende kvote-år, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra det foregående kvote-år, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra det foregående kvote-år.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2020, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Overførsel af årsmængde fra 2021 til 2020

Jævnfør § 56 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2020 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2021, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

 • Atlantoskandisk sild (HER/1/2-)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)
 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • Blåhvilling (WHB/1X14)
 • Havgalt (BOR/678-)
 • Brisling Nordsøen (SPR/2AC4-C) kvote-år 1/7-2020 til 30/6-2021
 • Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.) kvote-år 1/7-2020 til 30/6-2021
 • Hestemakrel Vestlige farvande (JAX/2A-14) kvote-år 1/11-2019 til 31/10-2020

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2021, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater.

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra 2021 til fiskeri i 2020 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse.

Senest 8. januar 2021 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra 2021 i 2020, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet.

Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra 2021 til fiskeri i 2020 med angivelse af art og område, licens nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde.

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for 2021.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...