Tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april

Fiskeristyrelsen oplyser i en Bilag 6-meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 15. april 2021

Fiskerimuligheder for tobis i 2021 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2021 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Nordsøen i (EU-zone og UK-zone) og i Skagerrak og Kattegat (EU-zone) på 95.295 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag III i Rådets forordning (EU) Nr. 2021/92 af 28. januar 2021 med senere ændringer:

 • Område 1r: 5.154 tons
 • Område 2r: 4.717 tons
 • Område 3r: 12.175 tons        
 • Område 4:73.117 tons
 • Område 5r: 0 tons
 • Område 6: 132 tons
 • Område 7r:0 tons 

Dertil kommer forventede overførsler fra 2020 til 2021, der udgør 10.540 tons i område 1r, 3.274 tons i område 4 og 6 tons i område 6. For område 3r forventes der et samlet fradrag på 1.471 tons som resultat af Danmarks brug af kvotefleks i område 2r og 3r i 2020.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2021.

 

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2021:

 1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

 2. Fiskeri med tobisredskaber kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 15. april 2021.

 3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal for hvert slæb i fartøjets E-logbog angive position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombord tagne mængde. Disse oplysninger skal opdateres ved afslutning af hvert slæb og umiddelbart derefter sendes til Fiskeristyrelsen.

 4. Fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets fartøjsovervågningsenhed vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
 5. Fartøjer, der fisker tobis i område 2r,3r (EU-zone) og 4 skal udtage en prøve pr. dag med fiskeri. I område 1r og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb. Prøverne udtages efter retningslinjer givet af DTU Aqua og skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde i det slæb, hvor prøven er taget.
 6. Fartøjer, der fisker tobis, må kun udøve fiskeri i ét forvaltningsområde (1r, 2r, 3r, 4 eller 6) pr. fangstrejse. 
   
 7. På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm, er det ikke tilladt at udøve fiskeri efter andre arter end tobis.
   
 8. Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides ved 2 fangstrejser i træk, eller 3 gange i alt, skal fartøjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. Såfremt liggepåbuddet ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder.
 9. Deltagelse i tobisfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er betinget af, at positionsmeldinger fra fartøjets overvågningsenhed afgives med halvtimes interval og ikke som normalt timeinterval. Det påhviler fartøjsføreren at sikre, at dette er tilfældet på alle fangstrejser, hvor fartøjet fisker efter tobis.

 

Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri

Ejere af danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2021, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 1r, 2r, 3r og 4.                                     

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 15. april 2021, skal ansøgningen være Fiskeristyrelsen i hænde senest mandag den 12. april 2021.  Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen ikke kunne behandles så der udstedes tilladelse gældende fra 15. april 2021.

Ejere af fartøjer, der ønsker at blive optaget på licensliste 1338, og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat område 6, skal indsende ansøgning til Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest mandag den 12. april 2021 for at fiskeriet kan påbegyndes 15. april 2021.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 15. april 2021:

 

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r:

Der afsættes jf. § 141, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen en samlet mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. De 15.000 tons fordeles med 2.000 tons til forvaltningsområde 1r, 4.478,3 tons til forvaltningsområde 2r, og 8.521,7 tons til forvaltningsområde 3r.                                 

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge i forvaltningsområde 2r og 3r og 150 tons tobis pr. kalenderuge i forvaltningsområde 1r. Den første reguleringsperiode er perioden fra torsdag den 15. april til og med søndag den 18. april 2021.

Hvis der i en reguleringsperiode udøves fiskeri både i forvaltningsområde 1r og 2r eller 3r, gælder der en perioderation på 100 tons.

Tobis der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration.

Den gældende kalenderugeration kan overskrides med op til 10%.

Såfremt den gældende perioderation overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode. Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste kalenderugeration fredagen inden perioden starter.

Fartøjer, der har deltaget i rationsfiskeriet efter tobis på licensliste nr. 1238, kan efter leje eller indbytte af årsmængder af IOK-tobis, efterfølgende ikke få udstedt tilladelse til fiskeri af tobis på rationsvilkår licensliste nr. 1238.   

Fartøjer, der har en rationstilladelse til fiskeri af tobis licensliste nr. 1238, må i tilladelses perioden kun udøve fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på 16 mm. og derunder.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på Fiskeristyrelsens licensliste nr. 1238. Hvis der er tildelt IOK på tobis til et fartøj, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer efter den 1. januar 2008 ikke anvendes til fiskeri af tobis på rationsvilkår jf. reguleringsbekendtgørelsens § 143 stk.1. Disse begrænsninger gælder også for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK jf. reguleringsbekendtgørelsens § 143 stk. 2.

 

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområderne 1r, 3r og 4 for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 15. april 2021 i forvaltningsområderne 1r, 3r og 4.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen og Skagerrak, jf. Fiskeristyrelsens licens nr. 1138, må i 2021 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt pr. forvaltningsområde justeret for evt. registrerede overførsler.

Følgende mængder vil blive lagt til grund ved tildeling af initialkvoter for IOK-fartøjer i de respektive forvaltningsområder:

 • 1r: 13.436,3 tons.
 • 3r: 1573,6 tons.
 • 4: 72.790,3 tons. Heraf uddeles 50.000 tons med virkning fra 15. april 2021.

 

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4:

Fiskeri af tobis i område 4 vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis. Fiskeri af tobis uden for det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 kan påbegyndes fra den 15. april 2021. 

Der vil i 2021 ikke blive mulighed for, at EU-fartøjer kan fiske tobis i det lukkede område ved Firth of Forth.

 

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 15. april 2021 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 138 tons. 

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2021 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begrænset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede ejere af fartøjer, der traditionelt udøver fiskeri i Kattegat, kan søge om tilladelse til dette fiskeri. Ved tildeling af tilladelser, vil fartøjer, der i perioden 2011 til 2020 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat blive prioriteret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. april 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...