Erhvervsfiskere kan få dispensation fra reglerne om A-status

Erhvervsfiskere kan få dispensation fra reglerne om A-status

Kvoterne i Østersøen bliver i 2022 reduceret markant, hvilket medfører en risiko for et forringet indkomstgrundlag for visse fiskere.

For at opretholde A-status kræves det, at mindst 60 pct. af den personlige indkomst stammer fra erhvervsfiskeri, og at fiskeriet dermed udgør fiskerens hovedbeskæftigelse.

De reducerede kvoter betyder, at der er risiko for at berørte fiskere ikke har et tilstrækkeligt kvotegrundlag til at have fiskeriet som hovederhverv.

Enten i form af de begrænsede muligheder for at udnytte egne kvoter, eller som følge af, at arbejdsgiveren vil være begrænset i sine fiskemuligheder.

Kriterier for dispensation
Hvis du er blandt de erhvervsfiskere, som er berørt af de reducerede kvoter i Østersøen, er der således nu mulighed for, at få meddelt dispensation fra kravene til at opretholde din A-status.

Denne mulighed blev indført i A-status bekendtgørelsen pr. 1. juli i år. Dispensation kan gives i op til tre år.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udmeldt nogle faste kriterier for, hvornår du kan få meddelt dispensation:

Er du (med)ejer af et fartøj:

  • Bopælsadresse i en kommune med adgang til underområde 22-25 (Østersøen).
  • Fartøjslængde må maksimalt være 12 meter.

Har du intet (med)ejerskab af et fartøj, men er ansat som erhvervsfisker:

  • Bopælsadresse i en kommune med adgang til underområde 22-25.

Opfylder du ikke kriterierne?
Opfylder du ikke ovenstående kriterier, vil du fortsat have mulighed for at søge om dispensation.

I så fald skal du kunne påvise, at du ikke kan opfylde indkomstkravet, som følge af de lavere fiskekvoter i underområde 22-25 (Østersøen).

Ved individuelle ansøgninger vil Fiskeristyrelsen foretage en konkret vurdering, hvor der blandt andet vil blive lagt vægt på kvotesammensætning, herunder artssammensætning og farvandstilladelser, kvoteudnyttelse, samt køb og salg af kvoter, fartøjer og selskaber.

Hvordan ansøger du?
Hvis du ønsker at ansøge om dispensation fra A-status reglerne, kan du sende din ansøgning om dispensation til dokumentation@fiskeristyrelsen.dk. Du skal oplyse bopælskommune og evt. havnekendingsnummer på dit fartøj, når du ansøger.

Andre muligheder
Du har også mulighed for at lade dig midlertidigt afregistrere som A-status-fisker, for på et senere tidspunkt at blive genregistreret. Fiskeriloven giver dig mulighed for at blive registreret med A-status igen efter en periode på mindst 6 måneder og højst 5 år efter din frivillige afregistrering.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må eje kvoter og fiskefartøjer i perioden, hvor din A-status er afregistreret.

Endelig har du som A-status-fisker mulighed for blive registreret som bierhvervsfisker. Du kan læse mere om betingelser og regler om bierhvervsfiskeri her.

Hvis du blot ønsker at lade dig afregistrere, kan du kontakte dit lokale fiskeriinspektorat eller sende en mail til dokumentation@fiskeristyrelsen.dk.

Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...