Startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier

Bilag 6 meddelelse nr. 4 – 2022. Startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2022
22 dec 2021

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, samt Rådets Forordning nr. 1888 af 27. oktober 2021.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Ved fiskeri i Østersøen i ICES-underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 af 21. december 2021 regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2022.

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 1.600 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.500 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Mørksej pr. kalendermåned.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.

Brislingefiskeri i Østersøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 50 tons Brisling pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 250 kg Sild pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i østlige Østersø ICES område 25-32

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 5 tons Sild pr. kalendermåned.

Fælles for alle de anførte kystfisker-rationsfiskerier er, at fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne først må påbegynde fiskeri på kystfisker-rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et kystfisker-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler.   

Uanset der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt om og opnået tilladelse til deltagelse i kystfisker-rationsfiskerier, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Fartøjer, der er tilmeldt kystfisker-rationsfiskeri på pighvar og slethvar i Nordsøen, kan ikke på samme tid være tilmeldt FKA-rationsfiskeri på pighvar og slethvar.

Ansøgning om tilladelse til kystfisker-rationsfiskeri skal for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder

Læs mere om:

Flere Nyheder