Startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier

Bilag 6 meddelelse nr. 4 – 2022. Startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2022

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, samt Rådets Forordning nr. 1888 af 27. oktober 2021.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Ved fiskeri i Østersøen i ICES-underområde 22-32, gælder de generelle vilkår for fiskeri, der er udmeldt i bilag 6 meddelelse nr. 1 af 21. december 2021 regler om vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen i 2022.

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 1.600 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.500 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Mørksej pr. kalendermåned.

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 2.000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.

Brislingefiskeri i Østersøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 50 tons Brisling pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 250 kg Sild pr. kalendermåned.

Sildefiskeri i østlige Østersø ICES område 25-32

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 5 tons Sild pr. kalendermåned.

Fælles for alle de anførte kystfisker-rationsfiskerier er, at fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne først må påbegynde fiskeri på kystfisker-rationsvilkår, hvis der efter ansøgning er udstedt tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, til hvilke der er opnået tilladelse til deltagelse i et kystfisker-rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand tilladelsen omhandler.   

Uanset der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt om og opnået tilladelse til deltagelse i kystfisker-rationsfiskerier, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Fartøjer, der er tilmeldt kystfisker-rationsfiskeri på pighvar og slethvar i Nordsøen, kan ikke på samme tid være tilmeldt FKA-rationsfiskeri på pighvar og slethvar.

Ansøgning om tilladelse til kystfisker-rationsfiskeri skal for fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...