Mulighed for år til år fleksibilitet for sperling

Bilag 6 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvoteåret 2020/2021 til kvoteåret 2021/2022 for sperling (2A3A4)
09 jul 2021

Overførsel af årsmængde fra kvoteåret 2019/2020 til kvoteåret 2020/2021.

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 55, stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af sperling kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2019/2022 til 2020/2021. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2019/2020:

  • Sperling (2A3A4)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2021, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2021, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2021 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest tirsdag den 13. juli 2021 kl. 10.00.

I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2021. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2021, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2020.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2021, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2019/2020, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2020/2021.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2021, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 8. juli 2021 og er gældende til og med 31. oktober 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder