Pr. 1. juli 2021 træder følgende nye bekendtgørelser i kraft:

  1. Reguleringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1109 af 30. maj 2021)
  2. FTA-bekendtgørelsen (BEK nr. 1108 af 30. maj 2021)
  3. Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers (BEK nr. 1126 af 1. juni 2021)
  4. Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (BEK nr. 1302 af 15. juni 2021)
  5. A-statusbekendtgørelsen (BEK nr. 1289 af 15. juni 2021)
  6. Bekendtgørelse om kontrolpunkter til søs (BEK nr. 1414 af 24. juni 2021)
  7. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord (BEK nr. 1311 af 14. juni 2021)
  8. Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand (BEK nr. 1198 af 7. juni 2021)
  9. Sjællandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1413 af 23. juni 2021)
  10. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn (BEK nr. 1224 af 7. juni 2021)

Bekendtgørelserne er offentliggjort på retsinformation.dk.

Senere i juli forventes en ny pingerbekendtgørelse endvidere at træde i kraft. 

Fiskeristyrelsen vil fra 1. juli 2021 alene vejlede fiskerne om, hvilke retningslinjer, der gælder efter de nye regler.

Fra 1. august 2021 vil styrelsen håndhæve alle nye regler i henhold til de udstedte bekendtgørelser.  

Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen (opdrætsbekendtgørelsen)

Ministeren har netop meldt ud, at der indføres et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers. Der er behov for, at etablere et nyt regelsæt for opdræt af muslinger og østers på grund af en række miljøparametre, herunder særligt i forhold til anlæggenes påvirkning af havmiljøet. Det nuværende regelsæt tager ikke tilstrækkeligt højde for disse udfordringer, og derfor er der behov for at gennemgå regelsættet sammen med erhvervet og interessenterne på området. De allerede modtagne ansøgninger og forlængelse af eksisterende tilladelser, samt ansøgninger om videnskabelige forsøg med et alment formål vil ikke blive omfattet af det midlertidige stop for nye ansøgninger.

Ministerens udmelding om det midlertidige ansøgningsstop kan findes via dette link:

https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minister-indfoerer-midlertidigt-stop-for-nye-ansoegninger-til-opdraet-af-muslinger-og-oesters/.

Bekendtgørelse om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt ålefiskeri i en 3 måneders periode

Bekendtgørelsen er ikke udstedt, og træder heller ikke i kraft pr. 1. juli 2021. Der udestår stillingtagen til vilkår i lukkeperioden, som først skal afklares.

Fiskeristyrelsen følger op på status for bekendtgørelsens udstedelse, og vil melde ud så snart styrelsen modtager yderligere information.