Bilag 6 nr. 54 – Overførsel af årsmængde fra 2022 til 2021

Bilag 6 nr. 54 - Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2022 til 2021 for sild i Nordsøen

Jævnfør § 55 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde i 2021 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2022, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

•    Sild i Nordsøen (4AB.)

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2022, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater. 

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra 2022 til fiskeri i 2021 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse.

Senest 9. januar 2022 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra 2022 i 2021, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet. 

Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra 2022 til fiskeri i 2021 med angivelse af art og område, licens nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde.

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for 2022.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 03. september 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...