Bilag 6 – Vedr. IOK på brisling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Bilag 6 meddelelse nr. 50 - 2022 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvoteåret 2021/2022 til kvoteåret 2022/2023 for brisling i Nordsøen (2AC4-C) og Skagerrak og Kattegat (03A)

Overførsel af årsmængde fra kvoteåret 2021/2022 til kvoteåret 2022/2023.

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 55, stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af brisling kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2021/2022 til 2022/2023. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af kvoteåret 2021/2022:

  • Brisling i Nordsøen (2AC4-C)
  • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i kvoteåret 2022-2023, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2022-2023, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2021/2022 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest torsdag den 1. september 2022 kl. 14.00.

I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2022/2023. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2022/2023, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2021/2022.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2022-2023, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2021/2022, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2021/2022.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2022, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 25. august 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...