Vil du deltage i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat?

Erhvervsfiskere med A-licens kan nu ansøge om deltagelse i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat i perioden marts til juni 2022

Fiskeristyrelsen åbner nu for ansøgning til at deltage i et forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat. Fiskeriet er målrettet trawlfiskeri efter fjæsing i den danske del af Kattegat i industrimæssig øjemed og sker på baggrund af et videnskabeligt samarbejde mellem Danmarks Fiskeriforening DFPO og DTU Aqua (projektansvarlige).

Forsøgsfiskeriet åbner for muligheden for at anvende en helmasket trawlpose med en minimum maskestørrelse på 60 mm.

På baggrund af de indkomne ansøgninger, vil to fartøjer blive udvalgt til at deltage i projektet. Hvert fartøj vil få tildelt en maksimal kvote på 350 tons fjæsing for deltagelse i forsøget.

De deltagende fartøjer har selv ansvar for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet via egen kvote til de pågældende arter, eller alternativt at leje sig på plads efterfølgende.

Forsøgsfiskeriets formål og krav

Formålet med forsøget er at afdække mulighederne for at etablere et målrettet trawlfiskeri med en minimum 60 mm fangstpose, samt opnå viden omkring variationen i fangstmulighederne og størrelsesselektion af fjæsinger samt bifangst af andre arter.

For at sikre at der opnås bedst mulig viden omkring fiskeriudøvelsen, variationen i denne, områderne hvor fiskeriet foregår, samt bifangstprofilen, vil de deltagende fartøjer skulle registrere de enkelte træk og udtage prøver til bestemmelse af bifangstprocenter over forsøgsperioden. Det skal ske efter en forsøgsprotokol, som er udarbejdet af DTU Aqua/ DFPO.

DTU Aquas forsøgsprotokol kan findes på dette link.

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet skal der benyttes helmaske trawlpose med en minimum maskestørrelse på 60 mm, som deltagerne selv skal bidrage med. Det vil ikke være tilladt at benytte andre redskaber i forbindelse med udøvelsen af forsøget.

Det forventes, at de enkelte fartøjer vil komme til at foretage 3-10 slæb i døgnet af op til 5 timers varighed. For hvert slæb udtages der to repræsentative (stik)prøver af minimum 25 kg. En række data observeret fra prøverne skal herefter noteres i et skema, der udleveres af DTU Aqua/DFPO.

Under forsøgsfiskeriet vil de deltagende fiskere skulle længdemåle en nærmere specificeret mængde fjæsinger samt bifangsten i prøven. Mængderne vil blive nærmere beskrevet af DTU Aqua i en forsøgsprotokol, som vil blive præsenteret for de deltagende fartøjer forud for forsøget.

Fangsten skal landes ved akkrediteret vejer og måler.

Der vil i forbindelse med udførelsen af forsøget, kunne deltage observatører fra DTU Aqua/DFPO ombord på fartøjerne på udvalgte fangstrejser.

Forventede resultater:

DFPO og DTU Aqua forventer at opnå følgende resultater på baggrund af forsøgsfiskeriet:

 • Beskrivelse af bifangst over fiskeriets sæson.
 • Beskrivelse af fiskeriudøvelsen i tid og rum, herunder CPUE af fjæsing og bifangst.
 • Mulighed for at opnå en bedre afklaring omkring pris-dynamikken og mulighederne for konsummarkedet for fjæsing.

Krav til de deltagende fartøjer:

 • Forsøgsperioden er fra marts til 31. maj 2022 og fartøjet skal derfor være til rådighed i denne periode
 • Forsøget skal udføres med minimum 60 mm (60-62 mm) helmaske i trawlposen, som fartøjet selv skal kunne stille til rådighed
 • Hvert fartøj får tildelt en maksimal kvote på 350 tons fjæsing
 • Fartøjerne skal være min. 12 meter (fartøjer under 12 meter vil ikke blive prioriteret)
 • Fartøjet skal have en vægt om bord, helst en søvægt (kan godt være en bismervægt)
 • Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DFPO, DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse der bliver udstedt fartøjet
 • Fartøjerne skal følge den af DTU Aqua og DFPO udarbejdede protokol for forsøg og prøvetagning Jf. aftale med DTU på baggrund af forsøgsprotokollen
 • Fartøjerne sørger selv for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter, eller leje sig på plads efterfølgende
 • Fangsten fra forsøget skal landes ved akkrediteret vejer og måler. Udgifter hertil dækkes af fartøjet
 • Det forventes, at de enkelte fartøjer vil foretage 3-10 slæb i døgnet af op til 5 timers varighed.

Sådan søger du om at deltage

Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget og opfylder ovenstående krav, skal du i mail til Henrik S. Lund fra DFPO (hl@dkfisk.dk) med Fiskeristyrelsen (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) i kopi oplyse:

 • Navn og adresse
 • Havnekendings nr.
 • EU identifikations nr.
 • Fartøjets navn
 • Flagstat

Mailens emnefelt skal udfyldes således ”Fjæsinge forsøgsfiskeri i Kattegat fartøj xx”. Ansøgningen skal sendes inden den 10. marts 2022.

Har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte Henrik S. Lund fra DFPO på mobilnummer 29 24 55 65.

Såfremt der modtages flere ansøgninger, som opfylder kravene for deltagelse, end der er pladser, vil pladserne blive fordelt ved tilfældig lodtrækning blandt de ansøgere, der lever op til kravene for deltagelse.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...