Bilag 6: Fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2022 for visse kvotearter

Bilag 6 nr. 55 - 2022 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2022 for visse kvotearter

Overførsel af årsmængde fra 2023 til 2022.

Jævnfør § 55 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen, gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande, kan ansøge om at overskride deres IOK-årsmængde i 2022 med op til 10 %. Overskridelsen kan ske efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets mængde for 2023, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

  • Atlantoskandisk sild (1+2)
  • Sild i Nordsøen (4ab inkl. Limfjorden)
  • Sild i Skagerrak (03A)
  • Makrel i Nordsøen (2A34)
  • Hestemakrel (2A-14)
  • Sperling (2A3A4)
  • Havgalt (6+7+8)
  • Brisling i Nordsøen (2AC4-C)
  • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A)

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra 2023, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater.

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra 2023 til fiskeri i 2022 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse.

Senest 9. januar 2023 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra 2023 i 2022, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet.

Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra 2023 til fiskeri i 2022 med angivelse af art og område, licens nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde.

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for 2023.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer-, Landbrug- og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 9. september 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...