Deltag i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat

Mulighed for at fiskefartøjer kan ansøge om deltagelse i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat i perioden februar til juli 2023

Danmarks Fiskeriforening vil i et videnskabeligt samarbejde med DTU Aqua lave forsøg med målrettet trawlfiskeri efter fjæsing i den danske og svenske del af Kattegat.

Projektet åbner op for muligheden for at anvende en helmasket trawlpose med en minimumsmaskestørrelse på 60 mm. Det er muligt for to nye fartøjer at deltage i projektet, hvor hvert fartøj vil få tildelt en maksimal kvote på 300 tons (over 12 meter) og 100 tons (under 12 meter) fjæsing ved deltagelse i forsøget. Der ønskes et fartøj over 12 meter og et under 12 meter til projektet.

De deltagende fartøjer skal selv sørge for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet i form af egen kvote til de pågældende arter, eller alternativt at leje sig på plads efterfølgende.

Forsøg og formål:

Formålet med forsøget er at afdække mulighederne for at etablere et målrettet trawlfiskeri med en minimum 60 mm fangstpose, samt opnå viden omkring variationen i fangstmulighederne og størrelsesselektion af fjæsinger samt bifangst af andre arter over fiskeriperioden.

For at sikre, at der opnås bedst mulig viden om fiskeriudøvelsen, variationen i denne, områderne hvor fiskeriet foregår, samt bifangstprofilen, vil de deltagende fartøjer skulle registrere de enkelte træk og udtage prøver til bestemmelse af bifangstprocenter over forsøgsperioden efter en protokol, som er udarbejdet af DTU Aqua/ Danmarks Fiskeriforening.

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet vil der være et krav om, at trawlposen som minimum har en maskestørrelse på 60 mm, som deltageren selv skal bidrage med. Det vil ikke være tilladt at benytte andre redskaber i forbindelse med udøvelsen af forsøget.  

Det forventes, at de enkelte fartøjer vil komme til at foretage 3-10 slæb i døgnet af op til 5 timers varighed. For hvert slæb udtages der to repræsentative (stik)prøver af minimum 25 kg. En række data observeret fra prøverne skal herefter noteres i et skema, der udleveres af de projektansvarlige.

Under forsøgsfiskeriet vil de deltagende fiskere skulle længdemåle en nærmere specificeret mængde fjæsinger samt bifangsten i prøven. Mængderne vil blive nærmere beskrevet af DTU Aqua i en forsøgsprotokol, som vil blive præsenteret for de deltagende fartøjer forud for forsøget.

Hvert fartøj vil blive tildelt 300/100 tons fjæsinger (over og under 12 meter) for deltagelse i forsøget, men vil selv skulle sørge for at dække eventuelle bifangster. Fangsten skal landes ved akkrediteret vejer og måler.

Der vil i forbindelse med udførelsen af forsøget, kunne deltage observatører fra DTU Aqua/ Danmarks Fiskeriforening ombord på fartøjerne på udvalgte fangstrejser.

Krav til de deltagende fartøjer:

 

  • Forsøgsperioden begynder den 16. februar og slutte den 31. juli 2023
  • Forsøget vil blive udført med minimum 60 mm (60-62 mm) helmaske i trawlposen, som fartøjet selv skal kunne stille til rådighed.
  • Hvert fartøj får tildelt en maksimal kvote på 100 tons fjæsing (under 12 meter) og 300 tons (over 12 meter.
  • For fartøjer over 12 meter vil kvoten være delt op, så der kan fanges 50 tons i februar, 250 tons i 1. marts til 31. juli 2023
  • Fartøjet skal have en vægt ombord, helst en søvægt (kan godt være en bismervægt)
  • Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DFPO, DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse der bliver udstedt fartøjet.
  • Fartøjerne sørger selv for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter, eller leje sig på plads efterfølgende.
  • Fangsten fra forsøget skal landes ved akkrediteret vejer og måler. Udgifter hertil dækkes af fartøjet.
  • Det forventes, at de enkelte fartøjer vil foretage 3-10 slæb i døgnet af op til 5 timers varighed.
  • Fartøjerne skal følge den af DTU Aqua og DFPO udarbejdede protokol for forsøg og prøvetagning Jf. aftale med DTU på baggrund af forsøgsprotokol

 

Hvis du er interesseret i at deltage i forsøget, skal du udfylde og indsende tro og love-erklæringen i bilag 4.1 (ansøgning om teknisk forsøgsfiskeri)  til DFPO på hl@dkfisk.dk og Fiskeristyrelsen (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk) i kopi.

Mailens emnefelt, skal udfyldes således ”Fjæsinge forsøgsfiskeri i Kattegat fartøj xx”. Ansøgningen indsendes i perioden 20. januar – 1. februar 2023

Hvis der er spørgsmål til forsøget, kan Henrik Lund fra Danmarks Fiskeriforening kontaktes på mail hl@dkfisk.dk eller mobil 29245565

Såfremt vi modtager flere ansøgninger, som opfylder kravene for deltagelse, end der er pladser, vil der blive foretaget en tilfældig lodtrækning blandt ansøgerne.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...