Fejl i metoden til beregning af kvotekoncentration

Fiskeristyrelsen ændrer nu den måde, fiskernes kvotekoncentration beregnes på - Fiskeri Tidende

Reglerne for kvotekoncentration regulerer, hvor stor en andel hver fisker maksimalt må eje af hver kvote – de såkaldte kvotekoncentrationslofter.

Reglerne skal sikre, at kvoteandelene ikke bliver samlet på for få hænder.

Fiskeristyrelsen har hidtil beregnet kvotekoncentration for den enkelte fisker ud fra en forudsætning om, at der for hver kvote er tildelt 1.000 kvoteandele (1000 promille) til fiskerne.

Denne beregningstekniske forudsætning har imidlertid vist sig ikke at svare til styrelsens faktiske tildeling af kvoteandele. Herunder eksempelvis fordi nogle fiskere har fået korrigeret deres kvoteandele som følge af klagesager mv. i forbindelse med tildeling af kvoteandele i 2007. Derfor har styrelsen tildelt enten mere eller mindre end 1000 kvoteandele for en række fiskekvoter.

Beregningsmetoden bliver derfor nu justeret, så den tager højde for hvor mange kvoteandele, der er tildelt på den enkelte kvote.

Fiskeristyrelsen er ved at afdække omfanget og konsekvenserne af de ukorrekte beregninger. Styrelsen har i den forbindelse konstateret, at der som følge af de ukorrekte beregninger er fiskere, som overskrider kvotekoncentrationslofterne uden selv at have kendskab hertil.

Fejlen forventes kun at berøre meget få fiskere. For at sikre, at ingen fiskere vil blive påvirket af fejlen, vil Fiskeristyrelsen dispensere fra reguleringsbekendtgørelsens bestemmelser om kvotekoncentrationslofter, for de fiskere, der aktuelt uforvarende ejer kvoteandele, som overstiger lofterne.

Fiskeristyrelsen vil ligeledes foretage en vurdering af, om der er grundlag for genoptagelse af allerede afgjorte sager.

Gennemgangen påbegyndes straks og vurderes at være tilendebragt inden udgangen af 2023. Det bemærkes, at den enkelte fisker også selv har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen, hvis fiskeren vurderer at være berørt af styrelsens hidtidige beregningsmetode.

Fiskeristyrelsens direktør, Nanna Møller udtaler:

”Der har desværre været fejl i grundlaget for udregningen af kvotekoncentration. Det retter vi nu op på ved at ændre metoden for udregningerne. Vi dispenserer desuden fra reguleringsbekendtgørelsens bestemmelser om kvotekoncentrationslofter, dvs. så fiskere, der ifølge de nye udregninger nu og her kommer til at overstige lofterne, ikke vil blive påvirket af fejlen. Endelig ser vi på, om der er grundlag for genoptagelse af allerede afgjorte sager.”

Fakta om kvotekoncentration

  • Reglerne om kvotekoncentration fremgår af kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022, som ændret ved bekendtgørelse nr. 28 af 10. januar 2023, om regulering af fiskeriet (reguleringsbekendtgørelsen). Reglerne sætter lofter for, hvor mange kvoteandele den enkelte fisker må eje.
  • Der er fastsat en kvote for de fleste fiskebestande, og denne kvote er fordelt til forskellige formål. Den største del af kvoten fordeles via kvoteandele til fiskerne.
  • For at sikre, at kvoteandelene ikke koncentreres hos for få fiskere, er der indført lofter for, hvor mange kvoteandele en fisker må eje, de såkaldte kvotekoncentrationslofter.
  • Fejlen er konstateret i selve metoden til beregning af den enkelte fiskers kvotekoncentration.