100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø

Blandt andet byggeriet af havnemoler har været medvirkende årsag til, at stenrev blev fisket op

Fra 1900 til 1999 har stenfiskeri fjernet 8,3 mio. kubikmeter sten fra primært de kystnære områder ud til 10 meters vanddybde. Det anslår en ny rapport fra DTU Aqua. Stenene er fisket op for at blive brugt i byggeriet af bl.a. havnemoler. 

Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at det svarer til, at der er fjernet 55 kvadratkilometer levesteder for dyr og planter – et areal lidt mindre end Fanø. Når stenene forsvinder, mangler der skjul til dyrene og steder, hvor tang kan hæfte sig fast, og med tangen forsvinder det rige liv af smådyr og fisk, som er knyttet til tangskove. 

Stenfiskeri blev forbudt ved lov i Danmark i 2009, men ophørte reelt i 1999.

Betydelige usikkerheder

Det er første gang, at forskere forsøger at sætte tal på, hvor mange sten der er fjernet fra havbunden i Danmark, og de understreger, at vurderingen er behæftet med meget betydelige usikkerheder.

”Det er kun i perioden 1990-99, at der er sikre skøn over stenfiskeriet. For resten af 1900-tallet har vi primært anvendt optegnelser fra enkelte stenfiskere og informationer om antallet af stenfiskerfartøjer. Ud fra disse informationer har vi lavet et skøn over fiskeriet i forskellige tidsperioder fra 1900-1999”, forklarer marinbiolog Stig Helmig, Marinrådgivning, som har været konsulent på projektet.

Han tilføjer, at man eventuelt vil kunne forsøge at bekræfte skønnet af stenfiskeriets omfang ved at vurdere forbruget af opfiskede sten i havneanlæg m.v. Men det vil både være uhyre tidskrævende og tilmed usikkert, fordi der i mange tilfælde er anvendt en blanding af sten fra havet og landjorden i byggerierne.

Betydning lokalt, men ikke nationalt

Det har ikke været muligt for forskerne bag undersøgelsen at udpege de specifikke områder, hvor stenfiskeriet er foregået. Men de antager, at stenfiskeriet af praktiske grunde især er sket på større stenrev, som også rummer de særligt artsrige huledannende rev.

På den baggrund konkluderer rapporten, at stenfiskeriet kan have betydet, at man lokalt har mistet en betydelig del af de store tangplanter, som kun kan vokse, hvis der er sten på havbunden. Dermed vil også de arter, der er knyttet til tangskovene, være mindsket i antal.

”På nationalt plan er det derimod ikke sandsynligt, at stenfiskeriet har haft en betydende og direkte effekt på mængden af tang, al den stund at vi antager, at under fem pct. af havarealet med hård bund er blevet opfisket”, siger professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua, som har ledet projektet.

I de seneste 20 år er myndigheder, forskere og lokale interessegrupper begyndt at genetablere stenrev for at forbedre levevilkårene for tang og dyr lokalt. Det har desuden vist sig, at dele af de store bro- og havvindmølleanlæg i praksis fungerer som stenrev for tang og dyr. Tilsammen udgør disse anlæg dog indtil videre kun ganske få procent af den opfiskede mængde sten.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...