EU-Kommissionen har godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF)

Programmet danner rammerne for den danske anvendelse af 1,5 mia. kr. til udvikling af fiskerisektoren i en grøn og bæredygtig retning og understøttelse af EU’s klimamål om reduktion af CO2-udledning.

Det totale budget for programmet er 2,1 mia. kr., hvoraf EU-midlerne udgør ca. 1,5 mia. kr. Midlerne udmøntes i tilskudsordninger, der gennemføres i Danmark rettet mod fiskeri, akvakultur og vandmiljøet i perioden frem til 2027.

Programmet skal sikre, at det danske fiskeri- og akvakulturerhverv fortsætter med at innovere og udvikle sig i retning af at være mere klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Samtidig skal midlerne også bidrage til at tilvejebringe vigtig viden om fiskebestandene og de marine økosystemer og understøtte restaurering af danske vandløb.

– Det er en vigtig milepæl, at EU-Kommissionen nu har godkendt det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram. Det betyder, at vi nu kan fokusere på, at få programmet ud at leve i nye projekter til gavn for fiskeri- og akvakulturerhvervene. De næste år kommer vi bl.a. til at støtte udviklingsprojekter, der understøtter den grønne omstilling, bidrager til EU’s målsætning om reduktion af CO2 udledning, fremmer væksten i de kystnære områder, samt støtte indsamling af essentiel viden om fremtidens fiskeri og fiskebestande, lyder det fra Nanna Møller, der er direktør i Fiskeristyrelsen.

Bedre sent end aldrig

Hos Danmarks Fiskeriforening er man mest af alt bare glade for, at EU-Kommissionen endelig har godkendt EHFAF-programmet.

– Formelt trådte programmet i kraft 1. januar 2021 og reelt fordelte de danske politikere penge til programmet for perioden 2021-23 i marts 2021, forklarer Ole Lundberg Larsen, direktør i Danmarks Fiskeriforening og fortsætter:

– Vi er naturligvis tilfredse med at pengene nu kan komme ud at arbejde, MEN det må også konstateres at hav-og fiskeriprogrammet de senere år har fået markant mindre betydning for erhvervet idet flere og flere pengene går til offentligt aktivitet – f.eks. finansiering af fiskerikontor, forskning og vandkøbsrestaurering. Der er således i stort omfang talt om at overføre offentlige midler til offentlige institutioner.

Omprioritering af midlerne

Danmarks Fiskeriforening så gerne at EHFAF-midlerne reelt set går til fiskerne, hvor de i første omgang er tiltænkt. Samtidig understreger direktør Ole Lundberg Larsen, at pengene har været virkelig længe undervejs og at mange omstændigheder har ændret sig, siden programmet blev udarbejdet.

– Det var før Covid-19, problemer i Østersøen og ikke mindst krisen i Ukraine. DFPO har derfor anbefalet at der hurtigst muligt sker en omprioritering af midlerne. Primært med henblik på at tilvejebringe midler så erhvervet kan gennemføre en effektiv klimatilpasning – og dertil mulighed for at igangsætte nødvendige indsatser vedr. brændstofstøtte, oplægning og evt. ophugning, siger han.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...