Bilag 6: Stop for fiskeri af tobis i område 3r

Det er slut med fiskeriet efter tobis på rationsvilkår i område 3r i denne omgang

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse angående fiskeri efter tobis i område 3r:

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak med virkning fra mandag den 9. maj 2022.

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra tobisforvaltningsområde 3r i Nordsøen og Skagerrak træder ligeledes i kraft fra og med mandag den 9. maj 2022. Denne uges kalenderugeration skal således landes senest søndag den 8. maj kl. 23.59.

Når den samlede landede mængde er opgjort i uge 19, fordeles 90 pct. af den resterende mængde efter ansøgning ligeligt til ejere af fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 3r i 2022. Såfremt mængden pr. fartøj er mindre end 15 tons, trækkes der lod blandt de indkomne ansøgninger, således at der tildeles minimum 15 tons pr. fartøj. De sidste 10 pct. holdes i reserve.

Ansøgning om tildeling af en andel af den resterende mængde, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. maj 2022.

Reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 3, kan ved ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse, ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 3r, hvilket indebærer, at der ikke kan indledes fangstrejser på den kommende kalenderugeration fredag.

Alle ansøgninger skal sendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 5. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.