Moniteringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle

Deltagere til projekt om bifangst af havpattedyr og havfugle samt dokumentation af sælskader søges

Deltagere søges til moniteringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle.

DTU Aqua har siden 2010 moniteret bifangster af havpattedyr, havfugle og sælskader på fisk i det danske garnfiskeri. Overvågningen af ​​​​Kattegat og Nordsøen skal styrkes, og derfor søger DTU Aqua nu flere fartøjer til at deltage i overvågningen. Dataindsamlingen vil være en hurtig del af DTU Aquas undersøgelser, og fartøjerne vil derfor have mulighed for at deltage over en længere årrække.

Antallet af fartøjer, der bliver valgt til deltagelse i forsøget, er afhængigt af den mængde kvote, der er tilgængeligt i de områder, hvor der kan søges om, og omfanget af fartøjerne fisker i de respektive områder.

Du kan finde ansøgningsskema til projektet her

 

Projektets formål

Formålet med projektet er at beregne den utilsigtede bifangst af havpattedyr og havfugle i forskellige garnfiskerier i den vestlige Østersø, indre danske farvande, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. DYU Aqua ønsker desuden at indsamle data om sælskader i disse fiskerier, registrere rokker og hajer og teste eventuel pinger effektivitet. I projektet skal der elektronisk anvendes overvågning (CCTV-kamera) til dokumentation af garnfartøjernes udøvelse af fiskeriet med henblik på at sikre:

  • at alle sæsoner, områder samt de mest anvendte garntyper og fiskerier dækkes
  • information om bifangst af havpattedyr, havfugle og sælskader pr. fiskeri/sæson/område i de førnævnte områder
  • at effektiviteten af ​​akustiske alarmer (pingere) udnytter bedst muligt.

Forbedrede fangstmuligheder via tildeling af yderligere kvoter

De deltagende fartøjer vil på tidspunktet for indgåelse af aftale om deltagelse i projektet få tildelt ekstra kvote for deres deltagelse. Kvoten beregnes som en tillægsprocentdel af fartøjets egne FKA-kvoter. De årlige mænd, som tildeles fartøjerne, er derfor varierende afhængige af, hvor store forsøgskvoter er for det enkelte år og hvor stor fartøjets egen kvote er. Fartøjet kan i de fleste tilfælde selv ønske, hvilken art der ønskes tildelt ekstra kvote i. Den ekstra tildelte kvote er en del af den nationale forsøgskvote og tages derfor ikke fra andre fiskere. Den ekstra kvote vil hvert år blive tildelt af Fiskeristyrelsen.

 

Krav om elektronisk dokumentation

De deltagende fartøjer skal være indstillet på, at det elektroniske overvågningssystem bliver installeret ombord, samt at der monteres en GPS-modtager. Derudover vil der blive monteret at kameraer til at overvåge ophalingen af ​​granat samt sorteringsbordet. Der vil desuden blive foretaget en kabelføring fra sensorer og kameraer til en computer, som monteres i styrehuset.

Fartøjsførerne skal være indstillet på hver fangstrejse, uanset om der sættes eller holdes garn, at starte systemet, når fartøjet forlader havn og først slukke systemet, når fartøjet er fortøjret i havn igen.

Ved bifangst af havfugle, skal fuglen vises til kameraet for at sikre, at fuglen kan artsbestemmes.

Ved sælskader, skal skadede fisk holdes frem foran kameraet, så skaderne kan ses på kameraet.

Ved anvendelse af pingere, skal disse ligeledes vises frem til kameraet.

Indsamlede data ejes af den enkelte fartøjsejer og DTU Aqua. DTU Aqua og ejeren af ​​det deltagende fartøj vil have fuld adgang til alle indsamlede data for det pågældende fartøj. Data vil fra DTU Aquas side blive behandlet fortroligt, og ingen andre vil få adgang til rådata uden at det sker efter godkendelse fra den enkelte fartøjsejer.

DTU Aqua registrerer kun havpattedyr, fugle, rokker/hajer og plastik og  ikke  fiskefangster og discard. 

DTU Aqua vil have fuld adgang til at offentliggøre resultater fra projektet og til at indsamle data til forskningsformål. Offentliggørelse af data, som kan henføres til enkeltfartøjer, sker kun efter aftale med den pågældende fartøjsejer.

Når observatører fra DTU-Aqua ønsker at deltage i fangstrejser, skal fartøjet og dets besætning samarbejde med observatøren.

Alle forbundet udgifter med installation og vedligehold af systemet afholdes af DTU Aqua.

 

Krav til deltagende fartøjer

For at komme i betragtning til at deltage i forsøgsfiskeriet er der følgende krav til fartøjet:

  • Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende regler og i henhold til alle vilkår, der er anført i tilladelser udstedt af Fiskeristyrelsen.
  • Fartøjet skal overholde aftalerne, der indgår med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, herunder krav om at have kamera tændt under hele fiskeriet.
  • Fartøjet skal være antageligt.
  • Fartøjet skal hovedsagelig fiske med garn.
  • Fartøjer, som allerede har installeret kamerasystemer, vil have højeste prioritet.
  • Fartøjer, som enten fisker i Kattegat, Nordsøen, den vestlige Østersø og omkring Bornholm, vil have højeste prioritet.

Sådan ansøger du om at deltage i projektet

For at komme i betragtning til projektet bedes operatøren/fartøjsejeren indsende ansøgningsskema (bilag 2.3) til DTU Aqua, Lotte Kindt-Larsen på  lol@aqua.dtu.dk  med Fiskeristyrelsen i kopi ( forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk ) senest den 21. marts 2022 Mailens emnefelt, skal være udfyldt således ”Moniteringsforsøg af havpattedyr og havfugle, fartøj xx”.