Vilkår for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2023

Fiskerimuligheder for tobis i 2023 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål

Danmark forventes i 2023 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Nordsøen i (EU-zone og UK-zone) og i Skagerrak og Kattegat (EU-zone) på 181.637 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag III i Rådets forordning (EU) Nr. 2023/194 af 30. januar 2023 med senere ændringer:

 • Område 1r: 109.166 tons
 • Område 2r: 38.311 tons
 • Område 3r: 2.285 tons   
 • Område 4: 31.744 tons
 • Område 5r: 0 tons
 • Område 6: 131 tons
 • Område 7r: 0 tons

Dertil kommer forventede overførsler fra 2022 til 2023, der udgør 442 tons i område 1r, 3.376 tons i område 2r, 647 tons i område 3r, 151 tons i område 4 og 14 tons i område 6.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2023.

 

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2023:

 • Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten Fiskeristyrelsens tilladelsesliste nr. 1138 (IOK) eller tilladelsesliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).
 • Fiskeri med tobisredskaber kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på tilladelsesliste nr. 1138, dog tidligst 1. april 2023, eller tilladelsesliste nr. 1238, dog tidligst fra den 10. april 2023.
 • Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal for hvert slæb i fartøjets E-logbog angive position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombord tagne mængde. Disse oplysninger skal opdateres ved afslutning af hvert slæb og umiddelbart derefter sendes til Fiskeristyrelsen.
 • Fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets fartøjsovervågningsenhed vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.
 • Fartøjer, der fisker tobis i område 3r (EU-zone), 4 og 6 skal udtage en prøve pr. slæb.

Fartøjer, der i område 1r eller 2r udøver fiskeri på Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) skal udtage en prøve pr. dag.

Fartøjer, der i område 2r udøver fiskeri på rationsvilkår skal udtage 2 prøver pr. kalenderuge.

Prøverne udtages efter retningslinjer givet af DTU Aqua og skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde i det slæb, hvor prøven er taget.  

 • Fartøjer, der fisker tobis, må kun udøve fiskeri i ét forvaltningsområde (1r, 2r, 3r, 4 eller 6) pr. fangstrejse.  
  Det er dog tilladt fartøjer, der udøver fiskeri i forvaltningsområde 1r eller 4, på samme fangstrejse at skifte fangstområde til forvaltningsområde 4 eller 1r.
 • På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber med en maskestørrelse under 16 mm, er det ikke tilladt at udøve fiskeri efter andre arter end tobis.
 • Efter ansøgning, kan ejere af fartøjer, der udøver tobisfiskeri på tilladelsesliste nr. 1138 og tilladelsesliste nr. 1238 i Nordsøen, opnå tilladelse til på samme fangstrejse at medbringe redskaber til fiskeri af tobis og redskaber til fiskeri af brisling. De særlige vilkår vil fremgå af tilladelsen.
 • Fartøjer, der fisker tobis, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. fangstrejse. Hvis denne bifangstgrænse overskrides ved 2 fangstrejser i træk, eller 3 gange i alt, skal fartøjet forblive i havn 15 dage umiddelbart efter den sidste landing. Såfremt liggepåbuddet ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse i en halv måned med tilsvarende fradrag af årsmængder.
 • Deltagelse i tobisfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er betinget af, at positionsmeldinger fra fartøjets overvågningsenhed afgives med halvtimes interval og ikke som normalt timeinterval. Det påhviler fartøjsføreren at sikre, at dette er tilfældet på alle fangstrejser, hvor fartøjet fisker efter tobis.

 

Ansøgning om tilladelse til tobisfiskeri

Ejere af danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2023, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) for tobis, og er opført på Fiskeristyrelsens tilladelsesliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet i område 1r, 2r, 3r og 4.                           

For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på tilladelsesliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 10. april 2023, skal ansøgningen være Fiskeristyrelsen i hænde senest mandag den 3. april 2023.  Ansøgninger, der indsendes senere, vil blive ekspederet løbende.

Ejere af fartøjer, der ønsker at blive optaget på tilladelsesliste 1338, og dermed have mulighed for at fiske tobis i Kattegat område 6, skal indsende ansøgning til Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest mandag den 3. april 2023 kl. 12.00 for at fiskeriet kan påbegyndes 10. april 2023.

Alle ansøgninger skal sendes til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 10. april 2023:

 

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområde 2r og 3r:

Der afsættes jf. § 97, stk. 1 og i henhold til bilag 2 kolonne H i Reguleringsbekendtgørelsen en samlet mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. De 15.000 tons fordeles med 12.215 tons til forvaltningsområde 2r og 2.785 tons til forvaltningsområde 3r.             

Når 60 pct. af den i forvaltningsområde 2r afsatte mængde på 12.215 tons er opfisket svarende til 7.329 tons, udsender Fiskeristyrelsen stop for fiskeri med udgangen af den igangværende kalenderugeration. Den resterende mængde fordeles efter ansøgning ligeligt til ejere af fartøjer, der har landet tobis fra forvaltningsområde 2r jf. den udsendte meddelelse om straksregulering om stop for fiskeri.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis inkl. bifangster af alle arter pr. kalenderuge.

Tobis inkl. bifangster af alle arter, der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration. Den gældende kalenderugeration kan overskrides med op til 10%.

Såfremt den gældende perioderation overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode. Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste kalenderugeration fredagen inden perioden starter.

Fartøjer, der ikke er i besiddelse af IOK, kan i perioden fra den 1. april til og med 9. april 2023 leje årsmængder af tobis og fiske disse på IOK-vilkår på tilladelsesliste nr. 1138 og forsat opnå tilladelse til fiskeri af tobis på rationsvilkår tilladelsesliste nr. 1238 eller 1338 fra 10. april 2023.

Fartøjer, der har deltaget i rationsfiskeriet efter tobis på tilladelsesliste nr. 1238, kan efter leje eller indbytte af årsmængder af IOK-tobis, efterfølgende ikke få udstedt tilladelse til fiskeri af tobis på rationsvilkår tilladelsesliste nr. 1238.

Fartøjer, der har en rationstilladelse til fiskeri af tobis tilladelsesliste nr. 1238, må i tilladelsesperioden kun udøve fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derunder.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på Fiskeristyrelsens tilladelsesliste nr. 1238. Hvis der er tildelt IOK på tobis til et fartøj, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer ikke anvendes til fiskeri af tobis på rationsvilkår jf. reguleringsbekendtgørelsens § 94 stk.1. Disse begrænsninger gælder også for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK jf. reguleringsbekendtgørelsens § 94 stk. 3.

 

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r og 4 for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele:

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2023 i forvaltningsområderne 1r, 2r, 3r og 4.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen og Skagerrak, jf. Fiskeristyrelsens tilladelse nr. 1138, må i 2023 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt pr. forvaltningsområde justeret for evt. registrerede overførsler.

Følgende mængder vil blive lagt til grund ved tildeling af initialkvoter for IOK-fartøjer i de respektive forvaltningsområder jf. reguleringsbekendtgørelsens § 4 stk. 1 og i henhold til bilag 2 kolonne D.

1r: 109.608 tons.

2r: 41.687 tons.

3r: 2.932 tons.

4: 31.895 tons.

 

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4:

Fiskeri af tobis i område 4 vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis. 

Der vil i 2023 ikke blive mulighed for, at EU-fartøjer kan fiske tobis i det lukkede område ved Firth of Forth.

Fiskeri af tobis uden for det lukkede område ved Firth of Forth i område 4 kan påbegyndes fra den 1. april 2023. 

 

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 10. april 2023 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 145 tons. 

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2023 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (tilladelsesliste nr. 1338). Der vil kun blive udstedt et begrænset antal tilladelser til dette fiskeri. Interesserede ejere af fartøjer, der traditionelt udøver fiskeri i Kattegat, kan søge om tilladelse til dette fiskeri. Ved tildeling af tilladelser, vil fartøjer, der i perioden 2013 til 2022 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat blive prioriteret.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen træder i kraft den 24. marts 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...