Asger Christensen kalder EU-beslutning historisk

Kommissionen indleder historisk sag mod Storbritannien

Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet, Venstre. Pressefoto

Det er første gang, at Kommissionen nu aktiverer artikel 738 i Brexitaftalen som modsvar til Storbritanniens brud på aftalen med deres lukning af tobisfiskeriet. 

I dag den 16. April har Kommissionen sendt et brev til UK, hvor man officielt starter den procedure, som findes i Artikel 738 i Brexitaftalen mellem EU og UK, som følge af Storbritanniens beslutning om at lukke tobisfiskeriet i britisk farvand. En handling, som Kommissionen nu har givet os medhold i er i direkte strid med Brexitaftalen. 

Man mener altså, at briternes beslutning om lukning ikke er proportionelt i forhold til de mål, som briterne har lagt til grund for beslutningen; nemlig at man ønsker at beskytte en fugl. Der er i langt højere grad tale om, at Storbritannien har forsøgt at score nogle billige indenrigspolitiske point ved lukning af tobisfiskeriet, der ikke rammer briterne selv, men derimod kun rammer EU. Nærmere bestemt danske fiskere. 

Det der sker nu er, at UK har 10 dage til at komme med et svar til EU på det brev, som Kommissionen nu har sendt, og efter 30 dage skal man have fundet en fælles løsning på den her sag. Hvis man ikke finder en fælles løsningen, så findes der en mulighed for at starte næste procedure, som er en voldgiftssag (artikel 739). Se begge artikler nedenfor. 

Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet & Næstformand i EU’s Fiskeriudvalg, udtaler om Kommissionens beslutning:

– Det er historisk, at Kommissionen nu kommer med et modsvar til Storbritanniens brud på Brexitaftalen. For det er første gang, at det sker. Men det manglede da også bare, at EU endelig kommer med en reaktion. Ikke mindst i en anerkendelse af de danske fiskeres ret til at fiske tobis i britisk farvand.

Asger Christensen har siden december sidste år, hvor Storbritannien raslede sablen om lukning, kæmpet for danske fiskeres ret til at fiske tobis i britisk farvand. Han har kæmpet, så blodet sprøjtede for, at UK skulle omgøre deres beslutning, fordi han aldrig var i tvivl om, at det var et klokkeklart brud på Brexitaftalen. Det har han nu fået medhold i fra Kommissionen. Om den proces der nu starter udtaler Asger Christensen:

– Nu starter der en konsultation mellem EU og Storbritannien, hvor man prøver at finde en fælles løsning. For mig er den eneste acceptable løsning, at Storbritannien åbner for tobisfiskeriet. Det kan kun gå for langsomt!

For ifølge Asger Christensen er vi langt fra i mål endnu:

– Der er stadig lukket fra britisk side. Fiskerne har brug for mere end en moralsk sejr. De har brug for, at kunne fiske tobis. Derfor skal vi have en sejr, der kan mærkes ude i det virkelige liv. Så vi er ikke i mål endnu.

 

ARTIKEL 738

 

Konsultationer

 

1. Hvis en part (“den klagende part”) mener, at den anden part (“den svarende part”) har tilsidesat en forpligtelse i henhold til denne aftale eller en eventuel supplerende aftale, bestræber parterne sig på at finde en løsning ved at indlede konsultationer i god tro med det formål at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

 

2. Den klagende part kan indkalde til konsultationer ved indgivelse af en skriftlig anmodning til den svarende part. Den klagende part angiver i den skriftlige anmodning begrundelserne for anmodningen, herunder redegørelse for de omhandlede foranstaltninger og retsgrundlaget for anmodningen, og de omfattede bestemmelser, som den klagende part anser som gældende.

 

3. Den svarende part besvarer anmodningen med det samme og under alle omstændigheder senest 10 dage efter datoen for indgivelse heraf. Konsultationerne holdes senest 30 dage efter datoen for indgivelsen af anmodningen ved personligt fremmøde eller ved andre kommunikationsmåder, der aftales af parterne. Hvis konsultationerne holdes med personligt fremmøde, holdes de på den svarende parts område, medmindre parterne aftaler andet.

 

4. Konsultationerne anses for at være afsluttet senest 30 dage efter indgivelsen af anmodningen, medmindre parterne enes om at fortsætte dem.

 

5. Konsultationer om sager af hastende karakter, herunder om letfordærvelige varer eller sæsonvarer eller -tjenester, afholdes senest 20 dage efter datoen for indgivelsen af anmodningen. Konsultationerne anses for at være afsluttet inden for 20 dage, medmindre parterne enes om at fortsætte dem.

 

6. Hver part fremlægger tilstrækkelige faktuelle oplysninger, så der kan gennemføres en udførlig undersøgelse af den anfægtede foranstaltning, herunder en undersøgelse af, hvordan foranstaltningen kan påvirke gennemførelsen af denne aftale eller en eventuel supplerende aftale. Hver part bestræber sig på at sikre, at personale fra deres kompetente myndigheder med ekspertise på det område, der er genstand for konsultationerne, deltager.

 

7. Ved tvister vedrørende andre områder end dem i afsnit I-VII, afsnit VIII, kapitel 4, og afsnit IX-XII i anden del, sektion et eller sektion seks, afholdes konsultationer, jf. denne artikels stk. 3, på anmodning af den klagende part inden for rammerne af et specialudvalg eller Partnerskabsrådet. Specialudvalget kan til enhver tid beslutte at henvise sagen til Partnerskabsrådet. Partnerskabsrådet kan også selv tage sig af sagen. Specialudvalg eller i givet fald Partnerskabsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse. Fristerne i denne artikels stk. 3 finder anvendelse. Mødestedet er underlagt specialudvalgets eller i givet fald Partnerskabsrådets forretningsorden.

 

8. Konsultationerne, og især de oplysninger, der angives som fortrolige, og de holdninger, parterne indtager under konsultationerne, er fortrolige og berører ikke parternes rettigheder i et eventuelt videre sagsforløb.

 

ARTIKEL 739

 

Voldgiftsprocedure

 

1. Den klagende part kan anmode om, at der nedsættes en voldgiftsret, hvis:

a) den svarende part ikke svarer på anmodningen om konsultationer senest 10 dage efter indgivelse heraf

b) konsultationerne ikke holdes inden for de frister, der er omhandlet i artikel 738, stk. 3, 4 eller 5

c) parterne aftaler ikke at holde konsultationer eller

d) konsultationerne er afsluttet, uden at parterne er nået til enighed om en gensidigt acceptabel løsning.

 

2. Anmodningen om nedsættelse af en voldgiftsret sker ved indgivelse af en skriftlig anmodning til den svarende part. I anmodningen angiver den klagende part eksplicit den anfægtede foranstaltning og redegør for, hvordan foranstaltningen udgør en overtrædelse af de omfattede bestemmelser i et omfang, der klart er tilstrækkeligt til at danne retsgrundlag for klagen.

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag med oplæg, debatter, smagsprøver og rørefisk

Kom med Danmarks Fiskeriforening på Naturmødet

Snart skydes eventsæsonen officielt i gang, når Danmarks Fiskeriforening indtager Naturmødet og Hirtshals på torsdag...