Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet

Udledning af næringsstoffer, iltsvind og temperaturstigninger er fiskenes og fiskernes største trussel

Selv hvis der indføres et trawlforbud i Østersøen og Bælthavet, vil fisk, bunddyr og planter dø på grund af det ildsvind, som de stigende havtemperaturer forårsager!

Sådan skriver cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov og sektionsleder Marie Storr-Paulsen, begge DTU Aqua, i et debatindlæg i Altinget.

Torskebestanden i den østlige Østersø er faldet dramatisk de senere år. Blandt andet på grund af dårlige miljøforhold, herunder iltsvind som følge af udledning af næringsstoffer, der direkte påvirker torskens metabolisme negativt og medfører et svigtende fødegrundlag af bunddyr, konkluderer de videre i debatindlægget.

 

Trawlforbud over for miljø- og klimapåvirkninger

Et trawlforbud på dybere vand kan ifølge forfatterne af debatindlægget vise en positiv effekt på mængden af de bunddyr, som nogle af fiskene lever af.

Men der findes ikke meget materiale, der kan bakke påstanden op.

“Der er dog kun få undersøgelser, der viser områder med trawlforbud med vækst i kommercielle fiskebestande”, står der i debatindlægget, som fortsætter:

“For Bælthavet og Østersøen er det vores vurdering, at den største trussel mod de vigtige habitater for de kommercielt udnyttede bestande er det forringede havmiljø med udledning af næringsstoffer og iltsvind”

Klimaforandringer med stigende temperaturer er også en trussel mod de traditionelle fiskebestande og fiskeriet. 

 

Fremtidens fiskeri

Effekten af klimaforandringerne kan ikke for nuværende gøres op i tal. Men ifølge forfatterne er det sandsynligt, at fremtiden vil bringe en yderligere nedgang i de traditionelle fiskebestande, såsom sild og torsk, netop på grund af klimaforandringer.

Ligeledes vil fiskeriet kystnært også blive hårdt ramt, da temperaturstigningerne på det lavere, kystnære vand er størst.

“Men andre arter vil komme til i de farvande hvor dansk fiskeri foregår, og både fiskeriet og fiskeriforvaltningen vil skulle omstille sig for at udnytte disse arter. Der er stadig en fremtid for dansk kommercielt fiskeri”, slutter debatindlægget.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes