Enhedslisten undrer sig over olie ved Agersø Sund

Efter Jan Rasmussens lange og seje kamp rejser Mai Villadsen sagen for miljøministeren
af Line Dalgaard Jensen
02 sep 2020

I 17 år har Jan Rasmussen forsøgt at trænge igennem. Han har råbt op om forurening fra olieindustrien og døde fisk i Agersø Sund. Et dansk firma udleder forurenet spildevand fra den norske olieindustri i havet ud for Stigsnæs. 

Og nu er der lidt røre på den politiske scene. Efter Weekendavisen fortalte om problemet, har Enhedslistens Mai Villadsen fået øje på sagen, og hun har rejst en række spørgsmål til miljøminister Lea Vermelin. 

Politikeren har ikke været på den lade side. Hun har stillet 12 spørgsmål.

Miljøministeren har endnu ikke svaret på dem, men Fiskeri Tidende holder fortsat øje. 

 

Mai Villadsen spørger...

 1. Vil ministeren oplyse, hvilke krav der skal opfyldes, for at der kan gives tilladelse til import af forurenet spildevand fra norsk olieindustri til rensning og fortynding på danske virksomheder?

 2. Vil ministeren oplyse, hvilke krav der stilles til nyttiggørelse som grundlag for importtilladelse af forurenet spildevand fra norsk olieindustri til rensning og fortynding på danske virksomheder, herunder hvor stor en andel af det importerede spildevand, der kræves nyttiggjort, for at nyttiggørelse kan begrunde importtilladelsen?

 3. Vil ministeren oplyse om tilladelse til import af forurenet spildevand fra norsk olieindustri til rensning og fortynding på danske virksomheder gives for en bestemt og begrænset mængde forurenende stoffer i spildevandet, og hvorledes det kontrolleres via importdokumenter og skibsdokumenter?
 4. Vil ministeren oplyse, hvad der kræves for at få en tilladelse til import af spildevand til rensning og udledning i danske farvand, om importtilladelsen gives for en måned, for et år eller for andre perioder, og hvilke krav der skal opfyldes, før en forlængelse af importtilladelsen kan gives?

 5. Vil ministeren oplyse, hvilke forskelle der er mellem den danske og norske miljølovgivning, der gør det rentabelt, at betale fragt fra Norge til Danmark for at kunne udlede forurenet spildevand fra norsk olieindustri i de indre danske farvande fremfor i Norskehavet, som er en stor recipient med stor havdybde?

 6. Vil ministeren oplyse, om det er korrekt, at det tillades at fortynde spildevand, som skal udledes, med dansk grundvand, og om det gør det nemmere at få det udledte vands indhold pr liter af tungmetaller og PFOS ned under grænseværdierne? Og vil ministeren redegøre for, om det er korrekt, at der f.eks. ved Stigsnæs ved Skælskør anvendes mere grundvand til fortynding af det forurenede vand, end der anvendes i en provinsby med 15.000 indbyggere om året?

 7. Vil ministeren oplyse, hvorledes de tungmetaller og andre stoffer, der renses ud af spildevandet før udledning, oplagres/bortskaffes?

 8. Vil ministeren oplyse, hvorledes vandkvaliteten i Agersø Sund er i forhold til lignende farvande andre steder i landet?

 9. Er ministeren enig i, at vandmiljøet i Agersø Sund skal forbedres, og at det skal ske ved at spore og fjerne den eller de kilder, som medfører den nuværende vandkvalitet?

 10. Vil ministeren redegøre for, hvilke kriterier der er gældende for udledningstilladelser til farvand, der som Agersø Sund har meget ringe vandkvalitet, herunder om det er faste grænseværdier for udvalgte stoffer, eller om det er recipientens tilstand?

 11. Hvad kan ministeren oplyse om Slagelse Kommunes kontrol med spildevandsudledningen fra RGS til Agersø Sund, herunder om kommunens praksis herfor er i overensstemmelse med gældende regler?

 12. Vil ministeren initiere de nødvendige målinger, som på troværdig måde kan påvise eller afkræfte, at udledningerne fra RGS overbelaster vandkvaliteten i Agersø Sund?

Læs mere om:

Flere Nyheder