Bilag 6: Overførsel af årsmængde fra 2018 til 2019

Nyt bilag 6 fra Fiskeristyrelsen
01 jan 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2018 til 2019 for visse kvoter:

For fartøjer, der råder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der mulighed for at overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2018 til 2019. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af 2018:

 • Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)
 • Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)
 • Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)
 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)
 • Atlanto-skandisk sild (HER/1/2-)
 • Brisling i Østersøen og Bælterne (SPR/3BCD-C)
 • Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)
 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.
 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)
 • Blåhvilling (WHB/1X14)
 • Havgalt (BOR/678)
 • Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2A-14)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i 2019, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2019, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2019 skal være Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hænde senest den 11. februar 2019.
I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2019. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2018, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2018.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2019, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2018, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2018.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2019, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. januar 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder