Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart

Indenrigs- og boligministeriet har udsendt vejledning til brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart
af Claus Kirkegaard
06 apr 2022

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes der folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.

I udlandet kan der brevstemmes nu, idet der pr. 30 marts 2022 var den fornødne klarhed over afstemningstemaet.

Betingelser og frister for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folkeafstemninger har enhver, der har valgret til folketingsvalg, dvs. enhver der på afstemningsdagen

• har dansk indfødsret (statsborgerskab),
• er fyldt 18 år,
• har fast bopæl i riget og
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er
umyndig).

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed
og forsvar. Det skyldes, at afstemningen ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

I visse tilfælde kan Københavns Kommune dog efter ansøgning optage personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland på valglisten.1
Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, herunder danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, samt ansatte på danske havanlæg uden for dansk område kan
brevstemme på skibet/anlægget.

Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i udlandet. Brevstemmeafgivningen om bord på skibet/på anlægget skal dog foretages i så
god tid inden afstemningsdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang.

Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før afstemningsdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan
nå hjem i tide.
Bemærk, at der ikke kan brevstemmes på danske skibe i indenrigsfart.

Skibsførerens ansvar

Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, skal sørge for, at der afholdes brevstemmeafgivning på skibet for skibets medarbejdere og danske passagerer. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, fungerer som stemmemodtager.

Skibsføreren skal endvidere sørge for, at de afgivne brevstemmer bliver sendt til vælgerens bopælskommune.

Brevstemmemateriale

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af ministeriet.

Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Stibo Complete
(tidligere Rosendahls), Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post:
kundeservice@stibocomplete.com.

Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via
forlagets hjemmeside.

Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store
sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet.

Ministeriet har senest i 2016 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til folkeafstemninger. Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Det materiale, ministeriet fik fremstillet i 2008, 2014 og 2016, kan fortsat benyttes ved brevstemmeafgivningen.

Restoplag af brevstemmemateriale til folkeafstemninger fremstillet før 2008 kan ikke benyttes, men skal kasseres.

Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folkeafstemninger.

Forsendelse af brevstemmerne

Skibsføreren eller den, skibsføreren har udpeget til at stå for brevstemmeafgivningen, skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) afleveres til postvæsenet så hurtigt som muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang kl. 8 på afstemningsdagen.

Brevstemmerne skal afsendes individuelt i den yderkuvert, der hører til brevstemmematerialet. Ministeriet skal i den forbindelse indskærpe, at det IKKE er tilladt at lægge flere brevstemmer i én større yderkuvert og sende dem samlet til den pågældende kommune.

Udgifter til forsendelsen afholdes af rederiet/selskabet.

 

 

Flere Nyheder